HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

THÔNGQUA KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINHĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét, Tờ trình số 5009/TTr-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của BanKinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kinh phílập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm2020, tầm nhìn đến năm 2030.

1. Tổng kinh phí lập quy hoạch:60.779.700.000 đồng

(Sáu mươi tỷ bảy trăm bảy mươichín triệu bảy trăm nghìn đồng)

2. Nguồn kinh phí lập quy hoạch: Từnguồn ngân sách Tỉnh

Điều 2. Tổ chức thực hiện:Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; GiaoThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cótrách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/9/2013 và có hiệulực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long