HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 10a/ 2008/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về các nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008

_________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Quán triệt Kết luận số 14-KL/TU ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Hội nghị lần thứ mười hai Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, một số giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 9a/ 2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008;

Sau khi xem xét Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2008 và những nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm; cácbáo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành nội dung Báo cáo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2008 và một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2008:

Sáu tháng đầu năm 2008, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai, dịch bệnh và tình hình lạm phát, song có sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành Trung ương nên tình hình kinh tế - xã hội vẫn tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá (9,84%), đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững, xã hội đồng thuận.

Tuy vậy, kinh tế của tỉnh còn bộc lộ rõ những tồn tại cần tập trung tháo gỡ sau đây:

- Kinh tế phát triển chưa bền vững do ảnh hưởng bởi sự suy giảm của nền kinh tế trong và ngoài nước, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Chất lượng sản phẩm công nghiệp chưa cao, sản phẩm có năng lực cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường còn ít; cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực chưa chuyển dịch kịp với thị trường trong và ngoài nước; hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm sút do chi phí đầu vào tăng cao. Đời sống của nông dân ở các vùng nông thôn tuy có cải thiện nhưng mức sống còn thấp, khoảng cách giàu nghèo giữa vùng nông thôn và thành thị có xu hướng giãn ra.

- Tiến độ xây dựng cơ bản không đảm bảo, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, công tác thanh quyết toán công trình hoàn thành gặp nhiều khó khăn… do có nhiều thay đổi trong các văn bản luật đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng, phải điều chỉnh dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng do giá cả nguyên vật liệu biến động tăng... 

- Công tác cải cách hành chính mặc dù đã có chuyển biến nhưng quy trình thủ tục vẫn còn phức tạp; quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành còn bất cập.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội còn một số vấn đề cần quan tâm. Tình trạng học sinh bỏ học khá cao; tính đến giữa năm học 2007-2008 toàn tỉnh đã có 2.614 học sinh các cấp bỏ học, chiếm 1,07% tổng số học sinh. Toàn ngành giáo dục còn hơn 1.400 biên chế sự nghiệp chưa tuyển dụng. Một số chỉ tiêu khó có khả năng đạt kế hoạch mà Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra như: xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, mở rộng các loại hình trường ngoài công lập, phổ cập bậc trung học phổ thông... Thị trường xuất khẩu lao động gặp khó khăn. Việc giải ngân các nguồn vốn vay giải quyết việc làm còn chậm. Vấn đề tạo việc làm, dạy nghề, xóa đói giảm nghèo còn nhiều tồn tại, tỷ lệ lao động ở thành thị thất nghiệp còn cao.

2. Những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và dự báo của Trung ương về diễn biến kinh tế thế giới và trong nước trong thời gian tới; căn cứ các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững; Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế trong năm 2008 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ở mức 12 - 12,5% (giảm 2,5 - 3% so với kế hoạch);

- Doanh thu du lịch, dịch vụ tăng trên 35% (tăng 5% so với kế hoạch);

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt: 5.700 tỷ đồng (giảm 1.400 tỷ đồng so với kế hoạch).

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008, với tư tưởng tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp, các ngành, ngoài việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm như sau:

Một là, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nhất trí, thi đua lao động sản xuất, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình lạm phát; kiên quyết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả chi tiêu công; thực hiện tốt Quyết định 390/QĐ-TTg về điều hành kế hoạch xây dựng cơ bản; tăng cường quản lý thị trường, giá cả, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chưa tăng giá các mặt hàng thiết yếu.

Hai là, tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và công tác xây dựng cơ bản, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư đã và đang chuẩn bị khởi công; kiên quyết thu hồi các dự án không đảm bảo tiến độ và năng lực thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh giá nguyên nhiên vật liệu theo hợp đồng xây dựng, thực hiện chế tài xử phạt đối với việc chậm trễ quyết toán vốn đầu tư, đảm bảo kịp thời để không gây lãng phí và đình trệ các công trình xây dựng cơ bản. Đối với Khu đô thị mới An Vân Dương, trong năm 2008 và các năm trước mắt chỉ tập trung thực hiện trong phạm vi diện tích khu A, chưa triển khai các khu còn lại, nhân dân vẫn tiếp tục sản xuất nông nghiệp bình thường ở diện tích các khu B,C,D.

Ba là, tiếp tục phát triển mạnh sản xuất, dịch vụ trên các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Về công nghiệp, tập trung hỗ trợ, phát triển các sản phẩm có thị trường, có khả năng cạnh tranh như: bia, xi măng, chế biến sâu khoáng sản, hàng dệt may xuất khẩu…; hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu, tìm kiếm thị trường mới trong và ngoài nước cho các sản phẩm; có giải pháp bảo đảm vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Ưu tiên hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho dự án dây chuyền 5 xi măng Luks, các dự án thủy điện, nhà máy bia Phú Bài, các dự án dệt may, sợi ... Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hồ Tả Trạch. Đối với dịch vụ, thực hiện kế hoạch phát triển dịch vụ giai đoạn 2008-2010 đã được phê duyệt; tăng cường quản lý nhà nước về công tác bình ổn giá cả thị trường; đẩy mạnh thực hiện đề án xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá xã hội, thể dục thể thao; tập trung đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án dịch vụ du lịch chất lượng cao, quy mô lớn, tạo mọi điều kiện để khởi công dự án Laguna Huế trong năm 2008, đôn đốc tiến độ và tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án du lịch đang khởi động. Đối với nông nghiệp, tập trung khôi phục đàn lợn, trâu, bò, nhất là ở các vùng bị thiệt hại nặng do thời tiết và dịch bệnh; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh tăng năng suất gắn với bảo vệ môi trường; chủ động triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh công tác đánh bắt xa bờ; chú trọng công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng.

Bốn là, đẩy mạnh các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách. Thực hiện tốt kế hoạch thu ngân sách năm 2008, phấn đấu đạt trên 1.800 tỷ đồng. Tăng cường hơn nữa các biện pháp chống thất thu trong hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, khách sạn, nhà hàng. Ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý để bán các khu “đất vàng”, các dự án đầu tư hạ tầng để tạo nguồn thu từ quỹ đất. Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhằm ổn định sản xuất và duy trì mức nộp ngân sách, đặc biệt là trong khu vực kinh tế tư nhân.

Năm là, thực hiện tốt các giải pháp về an sinh xã hội. Tiếp tục hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại trong chăn nuôi, trồng trọt do chịu hậu quả của thiên tai, dịch bệnh. Chủ động triển khai các phương án phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn cho người dân ở những nơi thấp trũng, vùng ven biển và đầm phá...Tổ chức triển khai thực hiện việc miễn thủy lợi phí cho nông dân; thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên biển; cân đối, hỗ trợ kinh phí thực hiện dập tắt dịch bệnh đối với các loại vật nuôi, trợ giá trợ cước cho đồng bào ở miền núi, vùng sâu, vùng xa đồng thời tăng cường các giải pháp hỗ trợ sản xuất cho bà con nông dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc giúp đỡ những người neo đơn, tàn tật, không nơi nương tựa, những người bị nhiễm chất độc màu da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người thiệt thòi trong xã hội. Thực hiện tốt Nghị định 67 của Chính phủ về chính sách trợ giúp cho các đối tượng xã hội; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất về giáo dục, y tế cho các vùng khó khăn; nhanh chóng tuyển dụng đủ giáo viên các cấp học đảm bảo nhu cầu cho năm học mới 2008-2009... Tiếp tục thực hiện lồng ghép, tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và việc làm, chương trình 135, 134, 257, thực hiện tốt chương trình tái định cư dân thủy diện. Đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm…

Sáu là,tăng cường cải cách hành chính gắn với chương trình hành động phòng, chống tham nhũng và chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Nêu cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, vai trò của người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai minh bạch, thực hiện tốt kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của tổ chức và công dân; phối hợp giải quyết dứt điểm các doanh nghiệp mở thủ tục phá sản.

Bảy là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt 7 chương trình kinh tế xã hội trọng điểm trong năm 2008.

Tám là, tiến hành tổng kết đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện hoạt động nghiên cứu thử nghiệm khoa học công nghệ từ ngân sách tỉnh trong thời gian qua. Có biện pháp để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những tồn tại, bất cập, sai phạm của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm khoa học công nghệ, nhất là đối với các đề tài, dự án đã quá thời hạn nhưng chưa được nghiệm thu, quyết toán; các đề tài, dự án không có khả năng thực hiện để thu hồi vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết; giao Thường trực, các Ban, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả đạt được, huy động mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tạo chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ của năm 2008, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao hơn nhằm hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường