HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 10b/ 2003/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

Về định mức phân bổ ngân sách địa phương

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 ;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

- Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2004; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và các Ban HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I Thông qua định mức phân bổ ngân sách địa phương theo nội dung tại phụ lục kèm theo nghị quyết này

II Định mức phân bổ ngân sách địa phương quy định tại điều này áp dụng trong suốt thời kỳ ổn định ngân sách địa phương (từ năm 2004 đến hết năm 2006)

Trong quá trình điều hành ngân sách hàng nnăm, căn cứvào khả năng cân đối nguồn thu và các nhiệm vụ chi, UBND tỉnh cùng Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báp cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

III. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ vào nội dung nghị quyết này để tiến hành xây dựng dự toán ngân sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

IV. Giao trách nhiệm do Thường trực HĐND, các Ban, cac đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật qui định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá IV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2003

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn