HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 10c/ 2003/NQ-HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách năm 2004

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 ;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

- Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2004;

- Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-TC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2003và dự toán ngân sách năm 2004; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và các Ban HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh

QUYẾT NGHỊ

I Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2004 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 770,000 tỷ đồng, gồm:

- Thu nội địa : 646,219 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất khẩu: 40,000 tỷ đồng

- Thu cân đối qua chi ngân sách nhà nước : 83,781 tỷ đồng

2. Thu ngân sách địa phương:1.174,761 tỷ đồng, gồm:

+ Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 631,711 tỷ đồng

+ Thu cân đối qua chi ngân sách nhà nước: 83,781 tỷ đồng

+ Thu kết chuyển năm 2003 sang:17,000 tỷ đồng

+ Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 442,269 tỷ đồng

Trong đó:

- Thu bổ sung cân đôí ngân sách :214,164 tỷ đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu : 228,105 tỷ đồng

3. Tổng số chi ngân sách địa phương năm 2004: 1.174,761 tỷ đồng, gồm:

+ Chi ngân sách tỉnh706,853 tỷ đồng

+ Chi ngân sách cac huyện va thành phố Huế466,038 tỷ đồng

II Phân bổ ngân sách địa phương năm 2004 cho từng cơ quan , đơn vị trực thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện và thành phố Huế theo các phụ lục số 2,3,4 và 5 kèm theo.

III. Thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và vôn đầu tư phân bổ cho từng công trình, dự án; vốn phân bổ cho công tác quy hoạch va chuẩn bị đầu tư năm 2004 theo phụ lục số 6 kèm theo.

IV. UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện và thành phố Huế; phân bổ vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình, dự án. Báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự toán ngân sách tỉnh va kết quả phân bỏ dự toán ngân sách tỉnh đã được HĐND tỉnh quyết định.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện và thành phố Huế trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương; quyết định phân bổ dự toán ngân sách các huyện và thành phố Huế năm 2004 trước 20 tháng 12 năm 2003 và công khai dự toán theo đúng quy định cua Luật ngân sách nhà nước.

V. HĐND tỉnh quyết định thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ở địa phương từ năm 2004 đến hết năm 2006. Thực hiện cơ chế bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố Húê để hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế -xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương; sử dụng nguồn thu giao quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội, không dùng nguồn thu này để chi thường xuyên.

VI. Đối với dự phòng ngân sách, vón của chương trình mục tiêu quốc gia va chương trình 135, chương trình 5 triệu ha rừng, UBND tỉnh thực hiện phân bổ cụ thể, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực HĐND tỉnh theo luật định.

Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề lớn phát sinh, UBND tỉnh cùng Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

VII. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2004 theo lĩnh vực va phạm vi trách nhiệm đã đựơc pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khoá IV, kỳ họp thứ 10thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2003

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn