HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 11/2004/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2004

 NGHỊ QUYẾT

Về việc ban hành danh mục, mức thu một số loại phí

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 20/7/ đến ngày 22/7/2004)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu một số loại phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế &Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua danh mục phí, mức phí các loại phí, chế độ quản lý, sử dụng tiền thu phí như Tờ trình số 539/TT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Sửa đổi lại Điểm 2 Mục V: Phí trong giữ xe đạp, xe máy gửi tại các cơ sở GĐ-ĐT và dạy nghề như sau:

- Đối với xe đạp của học sinh gửi tại các trường phổ thông: 5.000đ/xe/tháng,

- Đối với xe máy guiwir tại các Trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Trung tâm GDTX tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố: 15.000đ/xe/tháng; Đối với xe đạp: 8.000đ/xe/tháng (riêng phí guwiir xe đạp của học sinh chưa có lương áp dụng mức: 5.000đ/xe/tháng)

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định cụ thể và hướng dẫn việc thu phí đảm bảo đúng đối tượng, mức thu, quản lý chặt chẽ việc thu noppj và sử dụng các loại phí theo đúng chế độ, chính sách hiện hành.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ hợp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2004./.

Nơi nhận:

- UBTVQH;

- Chính phủ;

- VPQH, VPCP;

- TT Tỉnh ủy;

- HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;

- VP HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVHĐ.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vừ A Phía