HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lào Cai

_________________
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 4

(Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 năm 2005)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của UBND do UBTVQH ban hành ngày 02/4/2005;

Xét Tờ trình số 918/TTr-UBND ngày 01/7/2005 của UBND tỉnh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-BPC ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn:

1. Đặt tên Đại lộ Trần Hưng Đạo và đường Bình Minh trên địa bàn thành phố Lào Cai theo thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 06/CV-TT .HĐND ngày 25/01/2005.

2. Đặt tên đường, phố cho một số đường và khu dân cư trên địa bàn thành phố Lào Cai. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai theo đúng các nội dung đã được quy định tại Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho:

- UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Lào Cai và các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/7/2005.

Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử