HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 21 tháng 9 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNGTHAM NHŨNG, LÃNG PHÍ; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM NHẰM SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦUTƯ XÂY DỰNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢIPHÒNG
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Luật Phòng, chống tham nhũng ngày29/11/2005; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005; Luật Ngânsách nhà nước ngày 06/12/2002; Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật Xây dựngngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2004/QH11 ngày 03/12/2004 củaQuốc hội khóa XI về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước; Chỉthị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khaithực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụngvốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng; Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chươngtrình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các vănbản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Sau khi xem xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày08/9/2007 và Đề án số 5283/ĐA-UBND ngày 08/9/2007 của Ủy ban nhân dân thành phốvề 'Một số giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãngphí nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước trênđịa bàn thành phố Hải Phòng'; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhândân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Đề án số 5283/ĐA-UBND ngày 08/9/2007 của Ủy ban nhân dân thànhphố về ‘Một số giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nướctrên địa bàn thành phố Hải Phòng’ và thông qua một số giải pháp sau:

1. Những giải pháp chung

1.1. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng,sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền đối với công tác thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả đầu tư xâydựng.

1.2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơchế, chính sách của thành phố về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, hạn chế nhữngsơ hở và việc lợi dụng sơ hở gây thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

1.3. Đổi mới, bổ sung, cụ thể hóa cácquy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức; nâng cao năng lực và đề caotrách nhiệm của các tổ chức và từng cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụtrong các lĩnh vực quy hoạch, tư vấn, giám sát, thẩm định, phê duyệt, thực hiệndự án và thanh quyết toán công trình; công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra,truy tố, xét xử để ngăn ngừa, phòng chống và xử lý nghiêm các hành vi thamnhũng, lãng phí. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

1.4. Nâng cao vai trò giám sát của cáccơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thànhviên, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân đối với công tác phòng chốngtham nhũng, lãng phí.

1.5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanhtra, điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vilãng phí, thất thoát, tham nhũng; xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng,thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

2. Những giải pháp cụ thể

2.1. Về quản lý công tác quy hoạch

- Đẩy mạnh công tác lập, rà soát, điều chỉnh, nângcao chất lượng các quy hoạch; bảo đảm tính chiến lược và đồng bộ, sự phù hợpgiữa quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng với quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội.

- Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạchxây dựng thành phố đến năm 2025, đẩy mạnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; hoànthành xây dựng các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng các quận,huyện và quy hoạch ngành. Khắc phục tình trạng quy hoạch được duyệt nhưng khôngđược triển khai thực hiện theo quy định.

2.2. Về chủ trương đầu tư

- Bảo đảm bố trí vốn xây dựng cơ bản theo hướng tậptrung vào các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm của thành phố, như: Bố trí vốnđầu tư phù hợp cho các ngành, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, kết cấu hạ tầnggiao thông, đô thị, hạ tầng xã hội, phù hợp với khả năng cân đối vốn của năm kếhoạch và những năm tiếp theo; quản lý vốn theo phân cấp của Luật Ngân sách nhànước và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư. Chấm dứt tình trạngđầu tư không đồng bộ, không hiệu quả; dành vốn thanh toán các khoản nợ đến hạntrong xây dựng cơ bản.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo sửdụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí. Chỉphân bổ vốn đối với những dự án có đủ nguồn vốn đảm bảo, đúng quy định, trìnhtự, thủ tục xây dựng cơ bản hiện hành.

- Xác định rõ nguồn lực, cơ cấu nguồn vốn đầu tư,phát huy xã hội hóa đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài và giảm dần tỷ trọng đầutư từ ngân sách. Xây dựng quy định cụ thể để khuyến khích thực hiện xã hội hóa đầutư xây dựng theo hướng giảm dần danh mục các công trình sử dụng vốn ngân sáchnhà nước. Có giải pháp xử lý, hạn chế tình trạng các dự án không thực hiện đúngcam kết huy động các nguồn vốn khác, chỉ trông chờ vào vốn ngân sách. Không bốtrí công trình xây dựng mới đối với những dự án trên địa bàn quận, huyện, thịxã và xã, phường, thị trấn vượt quá tổng mức dư nợ cho phép.

2.3. Về cơ chế quản lý các dự án đầutư, quản lý chất lượng công trình

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luậtvề xây dựng; xác định rõ trách nhiệm các chủ thể tham gia quá trình đầu tư.Quản lý chặt chẽ về quy hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm đúng kế hoạch,lập dự án khả thi phải sát với yêu cầu nhiệm vụ đầu tư, tiêu chuẩn định mức, quytrình, quy phạm, đơn giá, chế độ chi phí quy định, giảm đến mức thấp nhất cácchi phí phát sinh trong quá trình đầu tư và nghiệm thu công trình.

- Tổ chức tốt công tác đấu thầu; tăng nhanh tỷ lệ dựán đấu thầu rộng rãi ở các khâu tư vấn, thi công và giám sát. Đảm bảo thực hiệnđúng, đủ các quy định của pháp luật về công tác đấu thầu, nhằm hạn chế tiến tớichấm dứt tình trạng nhận thầu nhưng triển khai không hiệu quả hoặc giao thầulại cho các nhà thầu không đủ điều kiện, năng lực thi công xây dựng công trình;chỉ định thầu không đúng quy định, chia nhỏ dự án để chỉ định thầu.

- Kiện toàn, sắp xếp lại, đào tạo, tăng cường trangbị nâng cao năng lực và đổi mới cơ chế hoạt động từ đơn vị hành chính sự nghiệpsang đơn vị tự chủ hạch toán đối với các Ban quản lý dự án; đảm bảo các chủ đầutư, các ban quản lý dự án phải đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, hiệu lực,hiệu quả quản lý theo quy định của pháp luật xây dựng.

- Xây dựng cơ chế tiết kiệm (mức giảm giá) đối vớicác công trình, dự án được thực hiện bằng hình thức chỉ định thầu theo quyđịnh; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống đơn giá xây dựng cơ bản của địaphương làm cơ sở cho việc lập dự toán, quyết toán công trình xây dựng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ thicông, việc chấp hành quy trình, quy phạm, kiểm định chất lượng xây dựng cáccông trình nhằm nâng cao chất lượng xây dựng công trình và trách nhiệm của cácchủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

2.4. Công tác tư vấn, thẩm định, phêduyệt dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, tổ chức thi công

- Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định phê duyệtdự án đầu tư, thiết kế, lập dự toán, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh quyếttoán; xây dựng áp dụng quy chế tuyển chọn cơ quan tư vấn thẩm định dự án trêncơ sở cạnh tranh rộng rãi, chú trọng sử dụng tư vấn quốc tế đối với các côngtrình trọng điểm.

- Tăng cường thẩm định về năng lực, kinh nghiệm củanhà thầu thi công cũng như đơn vị tư vấn giám sát. Xác định rõ trách nhiệm củachủ quản đầu tư, chủ dự án, tư vấn thiết kế; thẩm định dự án; cá nhân, đơn vịtổ chức thi công.

- Rà soát các tổ chức tư vấn về năng lực chuyên mônvà tư cách chủ thể, sắp xếp chuyển sang hoạt động độc lập và hoàn toàn chịutrách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thiết kế và chất lượng côngtác tư vấn. Kiên quyết thu hồi đăng ký hành nghề của các đơn vị không đảm bảonăng lực, trình độ. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch để thu húttạo điều kiện huy động các đơn vị tư vấn có trình độ cao vào hoạt động tại HảiPhòng.

- Đăng tải các thông tin cụ thể về các đơn vị tư vấn,năng lực thiết bị kỹ thuật và quản lý của các đơn vị thi công trên các phươngtiện thông tin của thành phố, nhất là trên trang thông tin điện tử của thànhphố.

- Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệuquả, chất lượng và tiến độ xây dựng công trình, dự án. Lựa chọn giám đốc điềuhành dự án là người có đủ điều kiện về năng lực, phù hợp với từng loại và cấpcông trình theo quy định.

2.5. Tăng cường cải cách hành chính,chống tiêu cực, phiền hà ở các cơ quan nhà nước liên quan đến quá trình đầu tư

- Cải cách hành chính, nghiêm túc thực hiện quy chế'một cửa' liên thông, hiện đại, theo hướng đi vào thực chất nhằm chống tiêucực, phiền hà ở các cơ quan nhà nước liên quan đến công tác đầu tư.

- Nghiên cứu xây dựng, thực hiện quy chế phối hợpgiữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn trong lĩnh vực đầu tư xây dựngtheo hướng 'liên thông', rà soát, loại bỏ những thủ tục hành chính không cầnthiết trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư.

2.6. Thực hiện cơ chế dân chủ, côngkhai, minh bạch trong đầu tư

- Công khai, minh bạch hóa quá trình đầu tư từ côngtác quy hoạch, kế hoạch vốn đầu tư (vốn kế hoạch tập trung, vốn sự nghiệp),danh mục dự án công trình đầu tư; thông tin hoạt động đấu thầu của các dự ánrộng rãi, chống khép kín, bảo đảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

- Các cơ quan, đơn vị có dự án, công trình xây dựngphải công bố công khai quy hoạch, thiết kế, dự toán, đơn vị trúng thầu, tiếnđộ, thời gian thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư để cán bộ, công nhân viên cơ quan,nhân dân địa phương giám sát quá trình đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị.

- Công khai thông tin về phòng, chống tham nhũng,lãng phí về đầu tư xây dựng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất làcơ quan, đơn vị có sai phạm trong thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

2.7. Về chủ động phát hiện tiêu cực,tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng

- Nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Xâydựng, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu của quátrình đầu tư, từ khâu lập dự án đến quyết toán ngân sách. Tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong tất cả các khâu của quá trình đầutư các dự án, công trình bằng nguồn vốn ngân sách, nhằm ngăn chặn kịp thời cáctiêu cực trong việc thi công xây dựng, nhất là những công trình trọng điểm,công trình lớn để làm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư. Phối kết hợp công tácthanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo với công tác phòng ngừa và đấu tranhchống tham nhũng, lãng phí bảo đảm đạt hiệu quả cao. Tăng cường sự phối hợp củacác cơ quan chức năng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanhtra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Các ngành, địa phương, đơn vị, chủ đầu tư phải tựkiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật vềquản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với dự án, công trình do ngành, địa phương,đơn vị thực hiện.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khaiminh bạch về địa điểm, nguồn vốn, thời gian, đơn vị xây dựng; phát huy quyềnlàm chủ tập thể của cán bộ, công chức, các đoàn thể xã hội trong việc giám sátcông tác xây dựng cơ bản.

- Tăng cường giám sát của cơ quan dân cử và nhân dânđể phát hiện tham nhũng, lãng phí. Các tổ chức, đơn vị bố trí hòm thư tố giáctham nhũng, lãng phí ở đơn vị mình; khi có đơn thư tố giác cần tổ chức kiểmtra, thanh tra, điều tra, kết luận kịp thời và xử lý nghiêm đối với các hành vivi phạm.

2.8. Xử lý tham nhũng, lãng phí

- Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí theođúng quy định của pháp luật; kể cả việc buộc phải bồi thường và cấm tham giađấu thầu đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong xây dựng cơ bản.

- Các cơ quan tư pháp thường xuyên phối kết hợp đểtiến hành công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra xử lý đối tượng có dấu hiệutham nhũng, xử lý đúng pháp luật và các quy định của Đảng và Nhà nước.

- Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức;cấp phó và cán bộ được phân công trực tiếp phụ trách các phần việc để xảy ratham nhũng phải bị xử lý theo đúng mức độ sai phạm.

- Cán bộ lãnh đạo cơ quan quản lý dự án đầu tư xâydựng không tiết kiệm, để xảy ra lãng phí, thất thoát phải bồi thường và phải bịxử lý theo quy định.

2.9. Bảo vệ an toàn, biểu dương, khenthưởng kịp thời các tổ chức và cá nhân phát hiện, đấu tranh, tố giác các hànhvi tham nhũng, lãng phí trong việc sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng.Thường xuyên tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, rà soát, kiến nghị sửa đổi cácquy định bất hợp lý gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở,ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện bằng cácchương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội đồngnhân dân thành phố.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phốvà các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, phổ biến và giám sát thực hiệnNghị quyết.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, cácBan Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đôn đốc,kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phốkhóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 21/9/2007./.

CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ
Nguyễn Văn Thuận