HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂNKINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo tình hình thựchiện kế hoạch năm 2007, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của Ủyban nhân dân tỉnh; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, phátbiểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồngnhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhấtthông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM2007:

Thực hiện kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội năm 2007, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tỉnh ta gặp một số khó khăn,trở ngại cùng với thiên tai, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi trong tỉnh; giá cảmột số mặt hàng thiết yếu tăng cao,... đã tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanhvà đời sống nhân dân trong tỉnh. Nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự tậptrung chỉ đạo quản lý, điều hành kịp thời, có hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh;sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh,nền kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tếđạt gần 12%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; vốn đầu tư pháttriển toàn xã hội tăng khá. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển về nông nghiệp, côngnghiệp, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách Nhà nước đều đạt, vượt kếhoạch đề ra và tăng cao hơn cùng kỳ năm 2006;

Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội cóbước phát triển đáng khích lệ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,23% năm 2006, xuống còn14,5%; cơ bản hoàn thành chương trình nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo và giaothông nông thôn ấp liền ấp; bộ mặt đô thị và nông thôn tiếp tục khởi sắc, nhucầu thông tin, kiến thức pháp luật và hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dânngày càng nâng cao; lĩnh vực giáo dục - đào tạo đang có sự chuyển biến tích cực;công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng lên;

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toànxã hội tiếp tục ổn định và giữ vững; công tác cải cách tư pháp; xây dựng chính quyềnvà bộ máy các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước được củng cố kiện toàn. Côngtác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các ngành,các cấp quan tâm chỉ đạo kiên quyết và đạt kết quả bước đầu;

Tuy nhiên, bên cạnh những kếtquả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng còn một số mặt hạn chế,yếu kém;

Chất lượng tăng trưởng kinh tế cònthấp và phát triển chưa bền vững; thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ còn khókhăn và chưa ổn định; sản xuất thủy sản còn gặp nhiều rủi ro; thu hút vốn đầu tưtoàn xã hội đạt thấp, nhất là vốn bên ngoài; một số dự án, công trình xây dựngcơ bản, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư chậm và gặp nhiều khó khăn;

Một số vấn đề xã hội bức xúc như: Tìnhhình ô nhiễm môi trường; chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế; chất lượng cuộcsống và đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nhân dân vùng nông thôn,vùng đồng bào dân tộc Khmer, lao động thành thị còn nhiều hạn chế và khó khăn.Công tác cải cách thủ tục hành chính, tuy đạt được một số kết quả bước đầu, nhưngvẫn còn một số hạn chế nhất định.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIEU CHỦ YẾU NĂM2008:

1. Mục tiêu:

Tiếp tục đưa nền kinh tế tăng trưởngcao, bền vững; đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng giátrị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranhcủa nền kinh tế. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, bảođảm huy động có hiệu quả các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoàitỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa,tinh thần cho nhân dân, nhất là vùn g nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer; cảithiện chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tăng cường chấtlượng nguồn nhân lực; tăng trưởng kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, phát triểnbền vững; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; giải quyết tốt cácvấn đề xã hội bức xúc. Tiếp tục tăng cường khả năng quốc phòng, an ninh; giữvững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sự bình yên cho nhândân, tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng12% trở lên so năm 2007;

- Cơ cấu GDP: Nông - lâm - ngư nghiệp51,0%; công nghiệp và xây dựng 26,5%; dịch vụ 22,5%;

- Giá trị hàng xuất khẩu 255 triệuUSD, trong đó kim ngạch xuất khẩu 220 triệu USD;

- Tổng thu ngân sách trong cân đối580 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách trong cân đối1.233,6 tỷ đồng;

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 3.800tỷ đồng chiếm tỷ lệ 30,4%/GDP;

- Sản lượng lương thực: 690.000 tấn;

- Sản lượng thủy sản: 223.500 tấn,trong đó tôm: 76.000 tấn;

- Giảm tỷ lệ sinh 0,3‰;

- Số giường bệnh/vạn dân: 17 giường;

- Tỷ lệ hộ dùng nước đã qua xử lý:45%;

- Giải quyết việc làm mới: 12.000 laođộng, trong đó có 11.000 qua đào tạo;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới13%;

- Học sinh trong độ tuổi đi học mẫugiáo: 65%;

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bịsuy dinh dưỡng xuống dưới: 19%;

- Tỷ lệ thu gom rác thải tậptrung: 85%;

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: 95%, trongđó tỷ lệ hộ có mắc điện kế: 80%;

- Số xã có đường ô tô đến trungtâm xã: 36/47 xã;

- Tỷ lệ nhà ở xây dựng kiên cố, bánkiên cố: 72%; trong đó nhà kiên cố: 27%.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC NHÓM GIẢI PHÁPCHỦ YẾU:

1. Phát triển nông nghiệp toàn diệntheo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững:

Phấn đấu giữ diện tích nuôi trồng thủysản 123.500ha; tổng sản lượng thủy sản tăng 16,6%, trong đó, sản lượng tôm nuôităng 7%. Khuyến khích nhân rộng các mô hình nuôi sinh thái, kết hợp nuôi cácloại thủy sản có giá trị kinh tế cao, bền vững. Tổ chức khai thác thủy sản kếthợp với phát triển kinh tế biển, theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa X);

Rà soát lại quy hoạch của ngànhthủy sản; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phục hồi môi trường sản xuất chonhững nơi đã bị ô nhiễm. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ chứckhuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chặt chẽ các loạivật tư phục vụ sản xuất;

Ổn định diện tích canh tác lúa, chuyểndịch cơ cấu mùa vụ hợp lý, phát triển diện tích lúa chất lượng cao, nâng cao hệsố sử dụng đất, từng bước nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích; ngănchặn có hiệu quả các loại dịch hại; phát triển, khôi phục đàn gia súc, gia cầmnhằm nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp, phấn đấu giữ vững tốc độphát triển ngành nông nghiệp từ 4% trở lên;

Chủ động đối phó, phòng ngừa các loạidịch bệnh gây hại đến sản xuất, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng,bệnh tai xanh trên đàn gia súc, dịch rầy nâu trên lúa; thực hiện cóhiệuquả chương trình trợ giá, trợ cước. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuậtvào sản xuất thâm canh, vận động, hướng dẫn nông dân đầu tư thỏa đáng cho côngnghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch; phát triển mạnh cơ giới hóa trong sảnxuất. Chuyển hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản theo chiều sâu;

Khuyến khích và vận động nhân dân tựnguyện tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất, phát triểnkinh tế trang trại và chính sách ưu đãi đầu tư để phát triển doanh nghiệp và hộkinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn.

2. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư, pháttriển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:

Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triểntoàn xã hội chiếm 30,4% GDP, trong đó, chú trọng huy động vốn đầu tư ODA, FDI,...;nâng cao hiệu quả đầu tư, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chống thấtthoát lãng phí;

Tích cực triển khai xây dựng kết cấuhạ tầng, nhất là ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, khu công nghiệp TràKha, các dự án tái định cư, nâng cấp hạ tầng đô thị của thị xã, trung tâm hànhchính các huyện mới chia tách, hoàn thành cõ bản hạ tầng khu hành chính tỉnh,các tuyến ðýờng thông xe 4 bánh ðến trung tâm xã, khu du lịch Nhà Mát, hệ thốngthủy lợi phục vụ cho vùng nuôi trồng thủy sản Nam quốc lộ I, nâng cấp trạm y tếcác xã để đạt chuẩn quốc gia, triển khai dự án đầu tư trang thiết bị y tế vàxây dựng, nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; đầu tư xây dựng chươngtrình kiên cố hóa trường lớp; các công trình thể dục thể thao, văn hóa khu vuichơi giải trí cho thiếu nhi;

Khuyến khích, tạo điều kiên huy độngcác thành phần kinh tế phát triển một số nhà hàng, khách sạn chất lượng cao;đầu tư hạ tầng các làng nghề truyền thống; sản xuất tôm giống có quy mô lớn;đầu tư mở rộng cảng cá Gành Hào và triển khai xây dựng một số khu neo đậu tránhtrú bão;

Xử lý những vướng mắc cho các chủ đầutư để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; tổ chức việcthực hiện phát triển quỹ đất công vàđấu giá nhà,quyền sử dụngđất thuộc sở hữu Nhà nước. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, táiđịnh cư.

3. Đẩy mạnh phát triển công nghiệpvà tiểu thủ công nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinhtế:

Có chính sách thu hút đầu tư phát triểncông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, nhanh chóng hoàn thành và đưa Nhàmáy bia Sài Gòn, Nhà máy chế biến thủy sản Láng Trâm đi vào hoạt động, sở gỡkhó khăn cho các doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thành các dự án đầu tư lưới điệnvà đẩy nhanh tiến độ mắc điện kế cho các hộ dân. Phấn đấu đạt sản lượng 32.000tấn thủy sản trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.032 tỷ đồng, tăng 21%so năm 2007. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, hướng dẫn và hỗ trợ các doanhnghiệp trong quá trình hợp tác và hội nhập, nâng cao sức cạnh tranh.

4. Tăng cường hoạt động thương mại,dịch vụ, xuất nhập khẩu, gắn với quản lý thị trường:

Tăng cường hợp tác kinh tế với cáctỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh, thành phố trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh;thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về kiềm chế tốc độ tăng giátrên địa bàn tỉnh; phát triển mạnh các ngành dịch vụ cả về số lượng, chất lượng,tập trung chấn chỉnh và vận động đầu tư phát triển các chợ nông thôn, triểnkhai và đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào hoạt động trung tâm thương mại,siêu thị ở thị xã Bạc Liêu và một số chợ đầu mối; tích cực triển khai hoạt độngdu lịch của tỉnh đến năm 2010; sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng khu du lịchNhà Mát, củng cố nâng cấp các điểm tuyến du lịch có sức hấp dẫn, thu hút dukhách;

Phát triển các dịch vụ tư vấn, khoahọc kỹ thuật, kế toán, pháp luật,… đẩy mạnhcác hoạt động dịch vụ việclàm, xuất khẩu lao động; phát triển các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở dịch vụ ở nôngthôn;

Tăng cường công tác xúc tiến thươngmại, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới choxuất khẩu; khắc phục khó khăn trong tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa nông, thủysản. Tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm sản xuất, lưu thônghàng giả, gian lận thương mại.

5. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựukhoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảovệ môi trường và phát triển bền vững:

Nâng cao chất lượng thẩm định các đềtài khoa học, ứng dụng và nhân rộng các đề tài sản xuất có hiệu quả. Bảo vệ, quảnlý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên; xây dựng và triển khai thựchiện chiến lược phát triển bền vững. Điều tra tài nguyên và môi trường, tăng cườngcác hoạt động phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện môi trường, hoàn thànhcông tác đo đạc, lập bản đồ hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh, đẩy nhanh tiếnđộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết tốt các vụ tranh chấpđất đai, xây dựng và triển khai các dự án phát triển quỹ đất công, tạo vốn đầutư phát triển đô thị;

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý và bãichứa rác ở các khu tập trung dân cư, tổ chức vận động nhân dân thực hiện côngtác xã hội hóa bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môitrường trong nuôi trồng thủy sản và các quy định của Nhà nước về xử lý chất thảirắn và nước thải đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý nhữngcơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.

6. Phát triển các lĩnh vực giáo dục,y tế, văn hóa, phát thanh - truyền hình, thể dục - thể thao:

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượnggiáo dục phổ thông, đào tạo, dạy nghề,phổ cập giáo dục trung học cơ sởđạt chuẩn quốc gia;xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình;triển khai Đề án quy hoạch phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo đến năm 2010 vàtầm nhìn 2020; tiếp tục củng cố tổ chức và đầu tư cơ sở vật chất cho cáctrường, trung tâm dạy nghề, tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Mê Công 1.000;

Tổ chức thực hiện tốt các chương trìnhmục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; tăng cườngphòng chống dịch, bệnh; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống 19%; nâng caonăng lực giám sát, phòng chống HIV/AIDS, kiềm chế tốc độ lây lan trong cộng đồng;mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm y tế tự nguyện, áp dụng hình thức chăm sóc sứckhỏe tại nhà, dịch vụ chất lượng cao;

Thực hiện tốt các chương trình mụctiêu quốc gia về phát triển dân số gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và trẻ em,lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế,… tiếp tụctriển khai và thực hiện có kết quả chiến lược gia đình của tỉnh đến năm 2010 vàđịnh hướng 2020;

Đẩy mạnh thực hiện đề án xã hội hóatrong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao; nâng cao năng lựcvà chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tiếp tục đầu tư tu bổ các di tíchlịch sử, văn hóa. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo tồn, tôn tạodi tích lịch sử, đầu tư phát triển các cơ sở vui chơi, giải trí phục vụ nhândân;

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu xâydựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đầu tư hoàn chỉnh và đưavào sử dụng một số thiết chế văn hóa cơ sở; làm tốt các công tác bảo tồn các disản văn hóa; tích cực phòng, chống các tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng vàthời lượng phát sóng truyền thanh, phát thanh và truyền hình. Đầu tư, nâng cấpcác đài truyền thanh huyện, thị. Tiếp tục phát huy mở rộng phong trào thể dục,thể thao trong các tầng lớp nhân dân; đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số cơ sở thểdục, thể thao của tỉnh.

7. Đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảmnghèo và các vấn đề xã hội khác:

Khuyến khích các thành phần kinh tếphát triển sản xuất, thu hút lao động, tạo việc làm mới cho lao động; củng cốvà phát triển cơ sở dạy nghề, các trung tâm giới thiệu việc làm, phấn đấu nângtỷ lệ đào tạo nghề 2%, để đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo chung 31%; xây dựngtrường trung cấp dạy nghề; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xuất khẩulao động, phấn đấu xuất khẩu 300 lao động;

Tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêuchí mới. Tập trung giải quyết nhanh nước sinh hoạt và các chính sách khác chođồng bào dân tộc Khmer theo Quyết định 134 của Chính phủ và tiếp tục đầu tư hoànchỉnh kết cấu hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn;

Thực hiện tốt các chính sách đối vớingười có công, các chính sách xã hội. Khẩn trương đào tạo, dạy nghề cho ngườilao động, xây dựng đội ngũ lao động đáp ứng cho nhu cầu phát triển. Tập trungđầu tư cơ sở vật chất, lực lượng giáo viên cho các trường trung cấp, các trungtâm dạy nghề, đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy. Huyđộng nhiều nguồn lực từ Nhà nước, cộng đồng hỗ trợ người nghèo để đầu tư pháttriển sản xuất tiểu thủ công nghiệp tạo nhiều việc làm, nhất là khu vực nôngthôn, chú trọng công tác đào tạo cho xuất khẩu lao động.

8. Tăng cường củng cố quốc phòng -an ninh, tạo môi trường chính trị ổn định cho phát triển kinh tế:

Phát triển kinh tế - xã hội gắn vớiviệc bảo vệ quốc phòng - an ninh; tiếp tục củng cố, hoàn thiện thế trận quốcphòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; nâng cao khả năng sẵn sàng chiếnđấu, chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra;

Tập trung lực lượng và tăng cường cácbiện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các khu vực trọng điểm về tệnạn xã hội trong tỉnh; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động côngan cơ sở và tiếp tục nhân rộng mô hình khóm, ấp an toàn, không có tội phạm vàtệ nạn xã hội;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo xử lýcác vụ, việc tiêu cực, lãng phí, tham nhũng đã có kết luận và giải quyết dứtđiểm các yêu cầu khiếu nại của công dân còn tồn đọng, kéo dài;

Chỉ đạo thực hiện tốt hơn công táccải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định, rà soát vàkiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổbiến giáo dục pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng sâu, vùng xa,vùng đồng bào dân tộc được tư vấn nhiều hơn về pháp luật; củng cố, kiện toàn bộmáy nhằm nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự và các hoạt động tưpháp.

9. Xây dựng chính quyền các cấp trongsạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãngphí:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả củahoạt động chính quyền các cấp, nhất là công tác điều hành thực hiện kế hoạch.Đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chínhgiai đoạn 2; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liênthông” theo hướng giải quyết nhanh hơn các thủ tục hành chính và thủ tụcđầu tư; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ.Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cươngtrong đội ngũ cán bộ, công chức; trách nhiệm của cá nhân, đặc biệt là tráchnhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Tăngcường củng cố và kiện toàn bộ máy cơ quan hành chính các cấp; thực hiện tốt kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết theo thẩmquyền.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định củapháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày thông qua. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêukhóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Út