HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2008/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 15 tháng 07 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

vỀ viỆc ban hành các tiêu chí làm căn cỨ xác đỊnhmỨc phân bỔ vỐn đẦu tư cho các xã, thôn, bẢn đẶc biỆt khó khăn thuỘc ChƯƠngtrình 135 giai đoẠn II (2006-2010) tỈnh QuẢng Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTgngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinhtế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giaiđoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II);

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Kếhoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xãđặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2774/TTr-UBNDngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành các tiêu chí, cáchtính điểm các tiêu chí làm căn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư cho các xã,thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) tỉnhQuảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số 17/BC BVHXH ngày 07/7/2008 của Ban Văn hóa Xãhội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số 2774/TTr-UBND ngày 04/7/2008 của Ủyban nhân dân tỉnh về việc ban hành các tiêu chí, cách tính điểm các tiêu chí làcăn cứ xác định mức phân bổ vốn đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khănthuộc Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) tỉnh Quảng Ninh cụ thể như sau:

1. Về tiêu chí phân bổ vốn:

a) Đối với các xã đặc biệt khókhăn gồm 4 tiêu chí:

- Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo (ápdụng theo chuẩn nghèo hiện hành do Thủ tướng Chính phủ quy định).

- Tiêu chí về dân số.

- Tiêu chí về đất đai (diện tíchtự nhiên).

- Tiêu chí về khu vực vùng dân tộcthiểu số và miền núi theo trình độ phát triển của các xã.

b) Đối với thôn, bản đặc biệtkhó khăn gồm 3 tiêu chí:

- Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo (ápdụng theo chuẩn nghèo hiện hành do Thủ tướng Chính phủ quy định).

- Tiêu chí về dân số của thôn, bản.

- Tiêu chí về khu vực vùng dân tộcthiểu số và miền núi theo trình độ phát triển của các thôn, bản.

2. Xác định thang điểm và cách tính điểm cho mỗi tiêu chí:

a) Thang điểm:

- Nguyên tắc chung: lấy số trungbình của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo từng tiêu chí làm chuẩn vàquy ước bằng số điểm chuẩn tương ứng (trừ tiêu chí khu vực vùng dân tộc thiểusố và miền núi theo trình độ phát triển của các xã thôn, bản). Trong trường hợpxã, thôn, bản có số liệu thấp hơn mức chuẩn, mỗi 20% thấp hơn tính trừ 1 điểmđối với tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, 0,5 điểm đối với các tiêu chí còn lại trongđiểm chuẩn; xã, thôn, bản có số liệu trên mức chuẩn, mỗi 20% tăng thêm tínhcộng 1 điểm đối với tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, 0,5 điểm đối với các tiêu chícòn lại vào điểm chuẩn.

Số điểm chuẩn quy ước theo thứ tựcác tiêu chí như sau:

STT

Tiêu chí

Điểm chuẩn

I

Đối với các xã đặc biệt khó khăn:

1

Tỷ lệ hộ nghèo

10

2

Dân số

5

3

Đất đai (diện tích tự nhiên)

5

4

Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển:

- Xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, hải đảo

7

- Xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III

5

- Xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II

3

II

Đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn:

1

Tỷ lệ hộ nghèo

10

2

Dân số

5

3

Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển:

- Thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II

5

- Thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vùng biên giới

6

b) Cách tính điểm cho mỗi tiêu chí:

- Đối với xã đặc biệt khó khăn:

+ Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo: lấy tỷ lệ hộ nghèobình quân năm 2006 của các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình135 giai đoạn II làm chuẩn (Tỷ lệ hộ nghèo theo số liệu do Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội công bố thông qua kết quả điều tra, rà soát, thống kê hộ nghèonăm 2006).

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm 2006 của các xã đặcbiệt khó khăn là 60% = 10 điểm: cách tính điểm đối với các xã thực hiện theonguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2 nêu trên.

+ Tiêu chí về dân số: lấy số liệu dân số bình quâncủa các xã theo kết quả điều tra, thống kê năm 2006 của Cục Thống kê tỉnh làmchuẩn.

Dân số bình quân năm 2006 của các xã đặc biệt khókhăn là 2.200 người/xã = 5 điểm: cách tính điểm đối với các xã thực hiện theonguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2 nêu trên.

+ Tiêu chí về đất đai (diện tích tự nhiên): lấy sốliệu diện tích đất tự nhiên theo địa giới hành chính bình quân của các xã đặcbiệt khó khăn theo kết quả tổng điều tra về đất đai của tỉnh Quảng Ninh năm2005 làm chuẩn.

Diện tích đất tự nhiên theo địa giới hành chínhbình quân năm 2005 của các xã đặc biệt khó khăn là 7.300 ha/xã = 5 điểm: cáchtính điểm đối với các xã thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a,điểm 2 nêu trên.

+ Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miềnnúi theo trình độ phát triển: các xã được tính điểm theo quy định tại mục a,điểm 2 nêu trên.

- Đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn:

+ Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo: lấy tỷ lệ hộ nghèobình quân của các thôn, bản đặc biệt khó khăn theo báo cáo kết quả rà soát phânđịnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển năm 2006 của Ủyban nhân dân các huyện, thị xã làm chuẩn.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm2006 của các thôn, bản đặc biệt khó khăn là 80% = 10 điểm: cách tính điểm đốivới các thôn, bản thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2nêu trên.

+ Tiêu chí về dân số: lấy dân số bình quân theo báocáo kết quả rà soát phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độphát triển năm 2006 của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã làm chuẩn.

Dân số bình quân năm 2006 của các thôn, bản đặcbiệt khó khăn là 250 người/thôn, bản = 5 điểm: cách tính điểm đối với các thôn,bản thực hiện theo nguyên tắc chung quy định tại mục a, điểm 2 nêu trên.

+ Tiêu chí về khu vực vùng dân tộc thiểu số và miềnnúi theo trình độ phát triển: các thôn, bản đặc biệt khó khăn được tính điểmtheo quy định tại mục a, điểm 2 nêu trên.

3. Phương pháp tínhvốn đầu tư, cơ cấu phân bổ vốn:

a) Đối với xã đặc biệt khó khăn:

- Phương pháp tính vốn đầu tư cho một xã:

Vốn đầu tư cho một xã

= [

Tổng vốn đầu tư cho các xã thuộc CT 135

] x

[Số điểm xã đạt được]

Tổng số điểm của các xã thuộc CT 135

- Cơ cấu phân bổ vốn:

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 75% tổng vốn;

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất: 18% tổng vốn;

+ Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng: 7%tổng vốn, trong đó vốn đào tạo cán bộ do cơ quan cấp tỉnh thực hiện = 2%, vốnđào tạo cán bộ do cấp huyện thực hiện = 5%.

b) Đối với thôn, bản đặc biệt khó khăn:

- Phương pháp tính vốn đầu tư cho một thôn, bản:

Vốn đầu tư cho một thôn bản

= [

Tổng vốn đầu tư cho các thôn, bản thuộc CT 135

] x

[Số điểm của 1 thôn bản]

Tổng số điểm của các thôn, bản thuộc CT 135

- Cơ cấu phân bổ vốn:

+ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 75% tổng vốn;

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất: 18% tổng vốn;

+ Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và cộng đồng: 7%tổng vốn.

4. Về thời gian thực hiện: Việc phân bổ vốncho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn của tỉnh thuộc Chương trình 135 giaiđoạn II theo các tiêu chí nói trên được thực hiện từ năm 2008.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiệnNghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngNinh khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15/7/2008 và có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng