HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2008/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 22 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNGCHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhànước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng vàquản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí vàlệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4119/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩmtra số 25/BC-BKTNS ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức thu,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho ngườinước ngoài vào làm việc tại Việt Nam như sau:

1. Đối tượng thu:

Người sử dụng lao động khi làmthủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, giahạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nướcngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổViệt Nam phải nộp lệ phí theo quy định.

2. Mức thu:

- Lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 đồng/giấy phép

- Lệ phí cấp lại giấy phép laođộng: 300.000 đồng/giấy phép

- Lệ phí cấp gia hạn giấy phéplao động: 200.000 đồng/giấy phép

3. Thu, nộp, quản lý và sử dụnglệ phí:

- Cơ quan thu lệ phí cấp giấyphép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam được trích để lại50% tổng số tiền lệ phí thu được để chi các nội dung liên quan đến hoạt độngthu lệ phí, số còn lại bổ sung kinh phí hoạt động và được chuyển sang năm sauđể tiếp tục chi theo chế độ quy định.

- Cơ quan thu lệ phí có tráchnhiệm nộp vào ngân sách nhà nước 50% số tiền lệ phí thu được sau khi trừ sốtiền được trích theo chương, loại, khoản tương ứng mục lục ngân sách hiện hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhândân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo các lĩnh vực, địa bànthuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp lần thứ 10 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Mai Trực