HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên

trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy

định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng Ban công tác mặt

trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai

_________________
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận tổ quốc Việt Nam thông qua ngày 23/9/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2009 về quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14/05/2004 của liên Bộ Nội vụ, Bộ tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 121/2003/NĐ- CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị phê chuẩn điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung chức danh hưởng phụ cấp đối với Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 08/BC-BPC ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Nhóm thứ nhất: Gồm các chức danh: Phó trưởng công an xã (nơi chưa bố trí được lực lượng Công an chính quy); Phó chỉ huy trưởng quân sự (Xã đội phó);

- Mức phụ cấp: 435.000 đ/người/ tháng

2. Nhóm thứ hai: Gồm các chức danh: Trưởng thôn; Tổ trưởng Tổ dân phố thuộc thị trấn; Trưởng ban Bảo vệ dân phố.

- Mức phụ cấp: 360.000 đ/người/tháng

3. Nhóm thứ ba: Gồm các chức danh: Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch HCTĐ; Cấp phó UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp xã: Hội PN, Hội ND, Đoàn TNCSHCM, Hội CCB; Cán bộ GTTL-NLN; Cán bộ Văn phòng cấp uỷ -Tạp vụ - Thủ quỹ -Văn thư-Lưu trữ; Cán bộ Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hoá xã; Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố.

- Mức phụ cấp: 290.000 đ/người/tháng

4. Nhóm thứ tư: Gồm các chức danh: Trưởng Ban Tổ chức; Trưởng Ban Tuyên giáo; Chủ nhiệm UBKT; Cán bộ Lao động TBXH; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Tổ trưởng tổ Bảo vệ dân phố.

- Mức phụ cấp: 215.000 đ/người/tháng

5. Nhóm thứ năm: Gồm các chức danh: Bí thư chi bộ (trực thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn); Tổ trưởng tổ đảng (trực thuộc chi bộ xã); Công an viên; Tổ trưởng tổ dân phố (trực thuộc phường); Tổ phó và Tổ viên tổ Bảo vệ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

- Mức phụ cấp: 180.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao:

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. UBND tỉnh tiếp tục tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của cán bộ ở các nhóm trên để xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2009 xem xét, quyết định.

3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng