HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Qua xem xét Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 30 tháng11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 vàkế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm trasố 46/BC- HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Vănhóa - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2012, với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2012

1. Mục tiêu

Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát,phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý gắn với chuyển dịch đồng bộ cơcấu kinh tế nông - công nghiệp và thương mại dịch vụ theo hướng nâng cao năngsuất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, doanhnghiệp; tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội;cải thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước.Chủ động tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội,nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường sinhthái; tiếp tục tăng cường và mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốctế; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc. Quốc phòng an ninh và trật tự xãhội được bảo đảm.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Các chỉ tiêu về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 10,5 -11,0% so với năm 2011; GDP theo giá thực tế khoảng 54.150 tỷ đồng. GDP bìnhquân/người đạt 32,2 triệu đồng, tương đương 1.390 USD.

- Giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm - ngư nghiệptăng 4,5 - 4,7%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,2 - 16,4%; khu vực dịchvụ tăng 12,2 - 12,5%.

- Cơ cấu kinh tế năm 2012:

+ Khu vực I: 45,5%.

+ Khu vực II: 27,9%.

+ Khu vực III: 26,6%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 860 triệu USD.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng17.500 - 18.500 tỷ đồng, chiếm khoảng 32,6 - 33,6% GDP.

- Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương là3.750,000 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là 5.079,647 tỷ đồng, trong đóchi đầu tư phát triển 1.527,500 tỷ đồng.

b) Các chỉ tiêu xã hội

- Tốc độ phát triển dân số khoảng 0,5%/năm, mứcgiảm tỷ lệ sinh 0,3%0.

- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: mẫu giáo65,8%; tiểu học 99,8%; trung học cơ sở 92,0%; trung học phổ thông 52,4%.

- Tuyển mới 2.800 sinh viên đại học và cao đẳng;1.990 học sinh cao đẳng và trung cấp nghề; 16.000 học viên sơ cấp và dạy nghềthường xuyên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 39%, trong đó lao động qua đào tạonghề là 31%.

- Tạo việc làm cho 24.000 lao động, trong đó xuấtkhẩu 200 lao động. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,0%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị suy dinh dưỡng :14,5%.

- Số giường bệnh/10.000 dân (không tính giường trạmy tế) là 20,5 giường.

- Tỷ lệ tử vong: trẻ em <1 tuổi là 2,8%o; trẻ em< 5 tuổi là 4,1%0.

c) Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệsinh: 86%.

- Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nướcsạch: 93%.

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xửlý: 78%.

- Tỷ lệ nước thải y tế được thu gom và xửlý: 50%.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Về giải pháp tài chính, giá cả và ổn định thịtrường

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cácchính sách về tiền tệ của Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tậptrung vốn cho vay phát triển sản xuất; nâng cao và kiểm soát chặt chẽ chấtlượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh; chú trọng phát triển các dịch vụ mới.

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặnkịp thời, hiệu quả các hiện tượng đầu cơ nâng giá, buôn lậu và gian lận thươngmại; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để hạn chế tối đa các tác độngtăng giá do yếu tố tâm lý; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thựchiện các quy định về giá. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạmpháp luật về quản lý giá; kịp thời ngăn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

- Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, chốngthất thu, nợ đọng thuế, nhất là thất thu đối với các khoản thu liên quan đếnđất đai, tài nguyên và gian lận kê khai thuế thông qua chuyển giá; thực hiệnnghiêm các quy định pháp luật về đấu giá tài sản công. Tăng cường kiểm tra,giám sát, thanh tra, kiểm toán các khoản chi trong cân đối ngân sách nhà nướcvà các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm minh các viphạm pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước.

Nghiên cứu và triển khai đồng bộ các biện pháp nhằmtăng cường thu hút, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

2. Tăng cường đầu tư, thu hút đầu tư, thúc đẩysản xuất, kinh doanh phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả và khả năng cạnhtranh của doanh nghiệp, các ngành, sản phẩm

Tập trung thu hút đầu tư, phát triển các ngành tỉnhcó lợi thế, nhất là đối với khu vực công nghiệp phía Đông và khu vực côngnghiệp Đông Nam Tân Phước có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

- Đối với ngành nông nghiệp:

Theo dõi sát tình hình diễn biến khí tượng, thủyvăn; có kế hoạch, phương án và thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống lũ,bão, triều cường. Quản lý chặt chẽ giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản, chútrọng tuyển chọn và bổ sung giống lúa kháng rầy, năng suất, chất lượng cao.Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản trên cơ sở nâng cao chất lượngsản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Làm tốt công tácnghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệcho nông dân ứng dụng trong sản xuất; tổ chức và nhân rộng các mô hình sản xuấttheo tiêu chuẩn GAP đạt hiệu quả… Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình xâydựng nông thôn mới.

- Làm tốt công tác triển khai quy hoạch ngành nôngnghiệp đến nông dân và nhà đầu tư; xây dựng quy hoạch và đề án cụ thể để hìnhthành một vài khu nông nghiệp kỹ thuật cao trên địa bàn; ban hành chương trìnhvà chính sách hỗ trợ toàn diện để phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nôngsản hàng hóa; chính sách hỗ trợ trong việc thực hiện cơ giới hóa trước, trong vàsau thu hoạch, chính sách khuyến khích đầu tư bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch.Tổ chức các hoạt động xúc tiến và có giải pháp cụ thể trong việc thực hiện Nghịđịnh 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về khuyến khíchdoanh nghiệp về đầu tư nông nghiệp, nông thôn; xây dựng đề án kêu gọi sự liênkết “bốn nhà” thực hiện mô hình “cánh đồng mẫu lớn”.

- Giảm công tác xúc tiến trong lĩnh vực thương mại,đồng thời tăng xúc tiến trong lĩnh vực sản xuất nông sản hàng hóa tập trung.

- Đối với ngành công nghiệp

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạchphát triển công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, Quy hoạch phát triển điệnlực tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020, Đề án pháttriển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn; phát triển công nghiệp, tiểuthủ công nghiệp ở nông thôn Tiền Giang đến năm 2020…

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình sử dụngnăng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp ưutiên, công nghiệp mũi nhọn. Hỗ trợ nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹthuật các cụm công nghiệp như: Thanh Hòa, Tam Hiệp, Thạnh Tân, An ThạnhII,…Tăng cường mời gọi đầu tư các dự án phát triển công nghiệp; chú trọng đốivới các nhà đầu tư các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại. Mở rộng hợptác phát triển với các tỉnh trong vùng, tăng cường hợp tác kinh tế, khoa họccông nghệ với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với khu vực dịch vụ:

Triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, đề án pháttriển ngành dịch vụ;

Tăng cường đầu tư và mời gọi đầu tư phát triển cơsở hạ tầng về thương mại, du lịch và dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi pháttriển hiệu quả các ngành dịch vụ, nhất là ngành có tiềm năng, lợi thế, có giátrị gia tăng cao; mở rộng mạng lưới dịch vụ trong nông thôn, xây dựng các chợ,trung tâm thương mại đầu mối. Khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượngcác ngành vận tải, thông tin liên lạc. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mạiđể mở rộng thị trường, tăng nhanh xuất khẩu.

- Trong định hướng đầu tư: Thực hiện nghiêmchỉnh tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước và vốn tráiphiếu Chính phủ. Triển khai nghiên cứu xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2012- 2015 phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2011 - 2015. Xây dựng và tăng cường bộ phận xúc tiến đầu tư các cấp,cải thiện môi trường đầu tư(xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư chitiết, cụ thể; các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư…), cải cách thủ tục hànhchính theo cơ chế liên thông… nhằm huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư từ cácthành phần kinh tế đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất và kinh doanh. Ápdụng hợp lý các hình thức đầu tư công trình kết cấu hạ tầng theo phương thứcBOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), PPP (Hợp tác công - tư)… Nâng caohiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư. Ưu tiên đầu tư cho cơ sở hạ tầng gắn vớiphát triển các khu, cụm công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, xóa đói giảmnghèo, xây dựng vùng chuyên canh nông sản tập trung, cánh đồng mẫu lớn, xâydựng các xã nông thôn mới… Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấpđể nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về doanh nghiệp; tổ chức hội thảochuyên đề về phát triển doanh nghiệp, giải quyết nhanh và thỏa đáng các vướngmắc, kiến nghị của doanh nghiệp...

Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra các chủ đầu tưdự án tuân thủ và thực hiện đúng các nội dung theo Giấy chứng nhận đầu tư. Kiênquyết thu hồi hoặc chuyển những dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưngchậm triển khai cho chủ đầu tư khác có năng lực.

3. Triển khai thực hiện tốt chính sách, giải phápđể tiếp tục chăm lo giáo dục, y tế, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội, cải thiệnđời sống nhân dân. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bịdạy và học theo hướng chuẩn hóa. Nâng cao chất lượng và tiến tới đảm bảo đủgiáo viên cho các ngành học, bậc học. Triển khai thực hiện đề án “Quy hoạchmạng lưới trường học tỉnh Tiền Giang đến năm 2020”; đề án “Phổ cập giáo dục mầmnon cho trẻ em 05 tuổi giai đoạn 2010 - 2015” theo Quyết định của Thủ tướngChính phủ. Thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở phù hợp với điềukiện thực tế của tỉnh; củng cố việc dạy và học tiếng Anh ngay từ lớp 6. Đẩymạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học ở các trường trunghọc.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sứckhỏe nhân dân. Tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống y tế cơ sở; đẩy nhanhtiến độ cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống bệnh viện; khuyến khích đầu tưphát triển cơ sở y tế ngoài công lập và khám chữa bệnh bằng công nghệ cao; tíchcực triển khai công tác y tế dự phòng, đẩy mạnh công tác quản lý và phòng chốngcác bệnh nguy hiểm. Tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, kiểm soátchặt chẽ giá thuốc.

Tiếp tục duy trì, ổn định và phát triển phong tràothể dục thể thao thông qua cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theogương Bác Hồ vĩ đại”, có giải pháp hữu hiệu để duy trì và phát triển Đội bóngđá của tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sách tạo thêmviệc làm mới gắn với việc thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triểnthị trường lao động; tăng cường cho vay giải quyết việc làm; duy trì và mở rộngthị trường xuất khẩu lao động, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốcgia về giải quyết việc làm,...

Có chính sách hỗ trợ hợp lý, kịp thời, đúng đốitượng hộ nghèo theo quy định; giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện tốt chínhsách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho người nghèo. Triển khai thực hiện cóhiệu quả Đề án Phát triển huyện nghèo Tân Phú Đông, sử dụng có hiệu quả nguồnvốn hỗ trợ của Trung ương nhằm tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sảnxuất kinh doanh, tạo cơ hội việc làm cho người dân… góp phần cải thiện nhanhđời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư,bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người đang sử dụng đất và nhà đầu tư.Quan tâm giải quyết các khiếu kiện của công dân, nhất là về đất đai theo đúngpháp luật và phù hợp với tình hình thực tế, không để khiếu kiện kéo dài.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảman sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân vùng khó khăn, vùngbị thiên tai. Xây dựng cơ chế bảo đảm an sinh xã hội theo nguyên tắc Nhà nước,doanh nghiệp và người lao động cùng đóng góp, cùng chia sẻ. Nghiên cứu, xâydựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội chongười có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân ở các khu, cụm công nghiệp, ký túcxá cho sinh viên.

4. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ vàtăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường

Tập trung triển khai nghiên cứu, ứng dụng và chuyểngiao các chương trình, đề án khoa học công nghệ thiết thực, gắn với nhiệm vụphát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng phát triểncông nghệ sinh học; khuyến khích doanh nghiệp trang bị công nghệ cao, tiết kiệmnguyên liệu và năng lượng. Phát triển mạnh các dịch vụ thông tin, tư vấn, môigiới, thẩm định, giám định công nghệ, sở hữu trí tuệ...

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nướctrong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường, khuyến khích các thành phần kinhtế đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ vào cải thiện môi trường, thu gom, xửlý, tái chế chất thải. Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước; bảo vệ vàphát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; thực hiện công tác phòng chống thiêntai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng… Kiểm tra, thanh tra và xửlí nghiêm những vi phạm pháp luật về môi trường. Làm tốt công tác bảo vệ môitrường ngay từ khi thẩm định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư.Xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường. Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc,cung cấp kịp thời các thông tin về môi trường, kịp thời cảnh báo những nguy cơcó thể xảy ra đối với cộng đồng.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lýnhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác phòng chống thamnhũng và công tác thông tin tuyên truyền

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cảicách hành chính. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện nghiêm nguyêntắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cáccấp để nhân dân cùng tham gia giám sát và thực hiện; phổ biến rộng rãi và niêmyết công khai quy chế, quy trình các thủ tục hành chính rõ ràng, cụ thể tạicông sở và trên cổng thông tin điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cáchoạt động quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công trên internet. Tăngcường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan hành chínhnhà nước. Nâng cao chất lượng tham vấn người dân và doanh nghiệp trong các hoạtđộng cải cách thủ tục hành chính.

Triển khai có hiệu quả việc đấu tranh phòng chốngtham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát cáchoạt động có liên quan đến ngân sách, đất đai, tài sản của Nhà nước và nhândân. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí trở thành thói quen, nếp sống của cộng đồng. Xử lýnghiêm các trường hợp tham nhũng, lãng phí.

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh và nâng caohiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, tăng cường các biện pháp đểthực hiện hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả hơn

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng,an ninh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng,bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; chủ độngphát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu chống phá, gây bạo loạn của các thế lực thùđịch. Tập trung lực lượng Bộ đội biên phòng làm tốt chức năng quản lý, bảo vệchủ quyền, an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Tăng cườngcông tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thôngtin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và tiềm năng của tỉnh. Kết hợpchặt chẽ việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh vớinhiệm vụ đối ngoại, đảm bảo phát triển cân đối hài hòa, vững chắc trong điềukiện mở cửa và hội nhập ngày càng sâu rộng. Tạo điều kiện thuận lợi cho ngườinước ngoài đến Tiền Giang đầu tư, làm ăn ổn định, lâu dài.

Thực hiện có hiệu quả các Chương trình quốc gia vềphòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Triển khai hiệuquả chương trình hành động thực hiện “Năm an toàn giao thông”, thực hiện đồng bộmọi giải pháp để giảm tai nạn giao thông.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựngkế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh TiềnGiang và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc vận động các tầng lớp nhândân tham gia thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh TiềnGiang khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàythông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh