HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét Tờtrình số 186/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Báocáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội năm 2012 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

Thực hiệnnhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 trong bối cảnh có nhiều khó khănthách thức như: Giá cả thị trường, lãi suất tín dụng tiếp tục tăng cao;chính sách thắt chặt tín dụng và kiềm chế lạm phát làm cho nhiều dự án, côngtrình thiếu vốn đầu tư; tình hình phát triển kinh tế của tỉnh gặp nhiều khókhăn, nhưng với sự quyết tâm vượt quakhó khăn, thử thách của các ngành, các cấpsự đồng thuận của các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nỗ lực thực hiện, cùng với côngtác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới, tập trungvào những giải pháp trọng tâm, trọng điểm và linh hoạt, nhất là tập trung chothực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo ansinh xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ,nên tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt tốc độ tăngtrưởng 12% (chỉ tiêu nghị quyết Hội đồngnhân dân tỉnh đề ra 13%); các chính sách đảm bảo an sinh xã hội củaChính phủ và của tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chương trìnhmục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, giảm nghèo và việc làm thực hiện có kếtquả; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm; đời sống vật chất, văn hóatinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng được tăng cường, anninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bộmáy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuậnlợi cơ bản và kết quả đạt được của năm 2011, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chếnhư: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho thời tiết diễn biến bất thường, gâybất lợi đến sản xuất nông nghiệp; tình hình giá cả thị trường, lãi suất tíndụng tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn đứng ở mức cao làm ảnh hưởng lớn đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; công nghiệp, tiểuthủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng vớitiềm năng, lợi thế của tỉnh dẫn đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) khôngđạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra,… do đó cần phải rút kinh nghiệm,thật sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, để thực hiện thắng lợimục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

B. MỤCTIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012

I. MỤC TIÊU

Tậptrung mọi nỗ lực huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, kinhdoanh; tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so năm 2011; chủ độngvà kiên quyết khắc phục những khó khăn, yếu kém; khai thác, sử dụng có hiệu quảtài nguyên; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đổi mới mô hình tăngtrưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh khu vực công nghiệpvà dịch vụ; tích cực thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về các giảipháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; cảithiện và nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của nhân dân; ổn định chínhtrị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; tiếp tục đẩy mạnhcải cách hành chính, thu hút đầu tư.

II. NHIỆM VỤ

1. Tập trung hoàn thành các quyhoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố; quy hoạch ngành, lĩnh vực và một số quy hoạch sản phẩm, quyhoạch chi tiết các dự án lớn và quy hoạch vùng của tỉnh, trong đó tập trung hoàn thành quy hoạch đang triển khai thực hiện dởdang, nhất là: Quy hoạch thủy lợi; quy hoạch nông, lâm, thủy sản; quy hoạchvùng nuôi tôm công nghiệp và tôm thẻ chân trắng; quy hoạch nông thôn mới; quyhoạch du lịch; quy hoạch các dự án kêu gọi đầu tư; quy hoạch 2 thị xã mới; phủkín quy hoạch các thị trấn,... làm căn cứ cho lập kế hoạch và các dự án đầu tư.Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng phát triểntheo chiều sâu; xây dựng và nhân rộng mô hình nuôi tôm sinh thái kết hợp vớitrồng và bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ ven biển của tỉnh; triển khai xâydựng nhiều cánh đồng lúa chất lượng cao; cánh đồng mẫu, xúc tiến xây dựng khusản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

2. Triển khai quyết liệt các bướcchuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự án kinh tế động lực để thúc đẩy kinhtế - xã hội phát triển như: Dự án Điện gió; Khu kinh tế Gành Hào, Cảng biểnGành Hào, Trung tâm Nhiệt điện Cái Cùng; Khu công nghiệp Ninh Quới và LángTrâm, một số cụm công nghiệp huyện; khởi công xây dựng nhà máy xay xát gạo xuấtkhẩu tại huyện Hồng Dân; mở rộng quy mô Nhà máy Bia Sài Gòn - Bạc Liêu lên 50triệu lít/ năm; đưa vào khai thác công trình Bạc Liêu Tower và triển khai xâydựng công trình Bạc Liêu Tower II; phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch khu vựcQuán Âm Phật đài, Khu văn hóa, du lịch Phật giáo Đông Hải, Sân chim Bạc Liêu,Khu du lịch Tắc Sậy, mở rộng Khu du lịch Hồ Nam; nâng cấp khai thác tốt các cơsở du lịch - văn hóa hiện có,... tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ;trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, dịch vụ để chuyển dịchcơ cấu kinh tế của tỉnh.

3.Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghị quyết củaTỉnh ủy về phát triển kinh tế biển và vùng Nam quốc lộ 1A; vùng Bắc quốc lộ 1A;Nghị quyết 02-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch; Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩymạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết 01-NQ/TU về xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, thành phố xanh - sạch- đẹp và văn minh và các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh banhành trong năm 2012.

4. Tăng cường công tác đối ngoại,cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnhđến đầu tư; kết hợp giữa khai thác nguồn nội lực với thu hút nguồn vốn đầu tưtừ bên ngoài và tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, tạo các nguồn vốn cho đầutư phát triển.

5. Tậptrung triển khai 16 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 đã đượcQuốc hội thông qua, trong đó tập trung quyết liệt các giải pháp thực hiệnchương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lývốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ; đẩy mạnh tiến độthực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng phục vụsản xuất nông nghiệp, giao thông, các dự án y tế, giáo dục; hạ tầng thành phốBạc Liêu và trung tâm các huyện; các công trình khu vực thị trấn Hộ Phòng vàGiá Rai theo tiêu chí thành thị xã vào năm 2015.

6. Tiếp tục phát triển sự nghiệp giáodục và đào tạo; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng,chống có hiệu quả dịch bệnh nguy hiểm, thực hiện tốt chính sách dân số, kếhoạch hóa gia đình. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào văn hóa, nghệ thuật, thểthao; thông tin truyền thông đáp ứng cho nhu cầu phát triển. Khởi công xây dựngTrung tâm triển lãm văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhà thi đấu đa năng và cácthiết chế văn hóa, thể thao quan trọng khác.

7. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượngphát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung triển khai thực hiện và cụ thểhóa Quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020; mở rộng quy mô vànâng cao chất lượng của Trường Đại học Bạc Liêu xứng tầm của một trường khuvực, đi đôi với việc nângcao chấtlượng đào tạo của các trường công lập, dân lập; đẩy mạnh đào tạo liên thông,liên kết giữa đào tạo công lập - tư thục với nước ngoài, đi tắt đón đầu trongmột số lĩnh vực đào tạo. Xây dựng nhà ở sinh viên, xây dựng trường chất lượngcao ở các cấp học, xây dựng một số trường tư thục chất lượng cao, phát triểnmạnh giáo dục ngoại ngữ ở các cấp học. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứngdụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

8.Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; công tác giảmnghèo, giải quyết việc làm,thực hiện chính sách đối với người có công và công tác bảo trợ xã hội.

9. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng caonhận thức về bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác tàinguyên; quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị và khu dân cư; tăng cường kiểmtra, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

10. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốcphòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảman ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặtchẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trongtỉnh (GDP) theo giá cố định 1994 là 13% so năm 2011.

2. Cơ cấu GDP:

+ Nông - lâm - ngư nghiệp: 48,92%.

+ Công nghiệp và xây dựng: 25,85%.

+ Dịch vụ: 25,23%.

3. Thu nhập bình quân đầu người:27.950.000 đồng/người/năm.

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội:6.700 tỷ đồng.

5. Kim ngạch xuất khẩu: 300 triệuUSD.

6. Tổng thu trong cân đối ngânsách: 946 tỷ đồng.

7. Tổng chi trong cân đối ngânsách: 2.689 tỷ đồng.

8. Sản lượng lương thực: 910.000tấn.

9. Sản lượng thủy sản: 255.100 tấn.

Trong đó tôm: 96.600 tấn.

10. Giảm tỷ lệ sinh: 0,21%0.

11. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốcgia: 18,5%.

12. Tỷ lệ phòng học đạt chuẩn nhàcấp III: 62%.

13. Số xã có đường ô tô đến trungtâm xã: 42/50 xã.

14. Số bác sỹ/vạn dân: 6,5 bác sỹ.

15. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch: 64%.

16. Giải quyết việc làm: 17.000lao động.

17. Đào tạo lao động: 13.500 người.

18. Tỷ lệ lao động qua đào tạonghề: 39%.

19. Tỷ lệ hộ nghèo: 13,6%.

20. Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinhdưỡng: 15,5%.

21. Tỷ lệ hộ sử dụng điện lướiquốc gia: 96,5%.

22. Tỷ lệ thu gom rác thải tậptrung: 80%.

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH,LĨNH VỰC CHỦ YẾU

Nhất trí với những định hướng pháttriển ngành, lĩnh vực chủ yếu được nêu trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp.

V. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Gópphần cùng cả nước ổn định kinh tế và kiềm chế lạm phát

Tiếp tục tập trung chỉ đạo cácngành, các cấp thực hiện nghiêm túc, triệt để Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Tăngcường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường góp phần bình ổn giácả trên địa bàn tỉnh; phấn đấu tăng thu ngân sách từ 12%trở lên so với năm 2011 và thực hành tiết kiệm chi tiêu công; bảo đảm kịp thờicho các hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ chi quan trọng của tỉnh.

2. Tăng cường công tác xúc tiếnđầu tư, thương mại và du lịch

Tổ chức các cuộc hội nghị xúc tiếnđầu tư tại các thành phố lớn để mời gọi các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn trongvà ngoài nước, thu hút đầu tư một số dự án có quy mô lớn, mang tính động lực,các dự án thuộc những ngành, lĩnh vực mà tỉnh đang cần, nhằm thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển nhanh. Tìm kiếm đối tác để xây dựng mối quan hệ thương mạihai chiều giữa các bên nhằm quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụsản phẩm ra nước ngoài.

Tổ chức thực hiện tốt chương trìnhphát triển du lịch; xúc tiến du lịch trên cơ sở đầu tư tôn tạo các di tích lịchsử, văn hóa; tạo mặt bằng, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triểndu lịch cho tỉnh.

3. Huy động vốn cho đầu tư pháttriển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh

Tích cực tranh thủ các nguồn vốn hỗtrợ từ Trung ương, vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đểđầu tư vào các dự án động lực, các lĩnh vực không có khả năng thu hồi vốn như:Hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải,... khai thác vàsử dụng tốt các nguồn vốn từ quỹ đất, quỹ nhà từ sở hữu nhà nước.

Tăng cường chỉ đạo các tổ chức tíndụng trên địa bàn thực hiện tốt các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước về tăng trưởng tín dụng và khuyến khích mở rộng mạng lưới để phục vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn và nôngdân; phấn đấu giải ngân tối đa trong hạn mức tín dụng cho phép và linh hoạttrong các lĩnh vực mà tỉnh đang có nhu cầu; tiếp tục cải tiến khâu thẩm địnhphương án sản xuất, kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếpcận dễ dàng vốn tín dụng của ngân hàng.

Tổ chức phối hợp chặt chẽ để thựchiện tốt hơn các giải pháp, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh,tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, khắc phục nhữngyếu kém của nền kinh tế, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, hiệu quảđầu tư và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Khuyến khích, hỗ trợ doanhnghiệp đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chấtlượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hànghóa.

4. Đổi mới và vận dụng linh hoạtcơ chế chính sách

Vận dụng linh hoạt các chính sáchnhư: Tài chính; tín dụng; cơ chế hỗ trợ và đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp;miễn đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án; chính sách thu hút đầu tư trênlĩnh vực dịch vụ - du lịch,... thực hiện tốt cơ chế, chính sách về quản lý đầutư phát triển; chống tình trạng khép kín trong đầu tư và xây dựng; tăng cườngcông tác giám sát, thanh tra nhằm khắc phục tình trạng nhà thầu kém năng lựclại đảm nhận nhiều dự án, chống thất thoát, lãng phí và nâng cao chất lượng cácdự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Triển khai thực hiện nghiêm túcChỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ vềtăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chínhphủ; tiếp tục phân cấp mạnh trên một số lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực đầu tưxây dựng đảm bảo rõ ràng, minh bạch, tránh chồng chéo, khép kín, thả nổi quảnlý. Tăng cường phân cấp thẩm quyền cho cấp huyện, cấp xã để giải quyết các yêucầu của người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Tiếptục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt chính sách khuyếnkhích, ưu đãi đầu tư của tỉnh cho phù hợp với tình hình mới; tập trung đổi mớiphương thức quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước theo hướng thuận lợinhất cho doanh nghiệp, nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh năm2012.

5. Phát triển nguồn nhân lực

Tậptrung triển khai thực hiện Quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh đến năm2020, nghiên cứu nhu cầu laođộng và nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế trong năm 2012 và những năm tiếptheo để có hướng đào tạo. Tiếp tục thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cánbộ quản lý trong các cơ quan nhà nước, đi đôi với việc bố trí sử dụng một cáchhợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tổ chức đào tạo nâng cao trình độđội ngũ giáo viên, giảng viên trong các trường dạy nghề, trường trung họcchuyên nghiệp, Trường Đại học Bạc Liêu; mở thêm các hình thức đào tạo liênthông, liên kết giữa công lập - tư thục và với nước ngoài, đáp ứng nhu cầu đàotạo nguồn nhân lực cho tỉnh; thực hiện dạy nghề theo nhu cầu thị trường, theođịa chỉ. Cải tiến công tác dạy nghề và họcnghề theo hướng cung cấp công nhân lành nghề cho nhu cầu lao động nói chung vàcho các khu công nghiệp trong tỉnh nói riêng.

6. Các biện pháp phát triển giáodục - đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao; thông tin và truyền thông

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chínhsách xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; văn hóa; y tế; thể dục,thể thao; trong đó, chú ý thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, ưu đãi cácthành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển vào lĩnh vực này.

Thực hiện nghiêm túc quy định vàchính sách của nhà nước về khuyến khích phát triển các cơ sở khám chữa bệnhngoài công lập; đẩy nhanh tiến độ đầu tư mua sắm trang thiết bị và tiến độ xâydựng các bệnh viện, các trung tâm y tế vàcác trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, từng bước khắc phục tình trạngquá tải ở các bệnh viện; nâng cao năng lực và chất lượng chăm sóc sức khỏe cộngđồng.

Tăngcường công tác truyền thông, thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóagia đình; nâng cao năng lực giám sát, phòng chống HIV/AIDS; phòng chống có hiệuquả các bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm,... để đạt các chỉ tiêu về y tế.

Phốihợp tổ chức các lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể thao gắn với du lịch trongtỉnh, nhất là Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh và đêm văn nghệ gây quỹ vì ngườinghèo và an sinh xã hội; tham gia các hội chợ triển lãm, các Festival du lịch.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôngtin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiệntốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến và phục vụ nhu cầu giải trí cho nhân dân;nâng cao chất lượng nội dung các tin, bài viết, chương trình thời sự, chuyênđề; đặc biệt quan tâm cải tiến nội dung, chương trình phục vụ cho đồng bào dântộc Khơmer.

7. Thực hiện tốt các chính sách ansinh xã hội

Tiếp tục huy động nguồn lực từ xãhội, nhất là các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để cùng với ngân sách nhà nướctạo thêm nguồn quỹ giảm nghèo và an sinh xã hội. Đổi mới công tác giảm nghèotheo hướng gắn kết việc thực hiện hệ thống chính sách an sinh xã hội với tăngcường giáo dục, hướng dẫn nhân dân tổ chức tốt cuộc sống gia đình; hướng dẫncách làm ăn thiết thực hơn, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13,6% (theotiêu chí mới).

Đa dạng hóa các loại hình bảo hiểmxã hội, thực hiện tốt bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo đảm thực hiện tốt chínhsách khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế cho học sinh và người nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảman sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân trong vùng khó khăn,vùng bị thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Đảm bảo quốc phòng - an ninh

Thường xuyên thực hiện tốt công tácquân sự địa phương, nhất là công tác tuyển, giao quân năm 2012. Đề cao cảnh giác,kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kích động, phá hoại, gây rối,... của cácthế lực thù địch; kiên quyết trấn áp các hoạt động vi phạm pháp luật và cácloại tội phạm, nhất là tình trạng trộm, cướp, hiếp dâm, tội phạm có hung khí,băng nhóm...; áp dụng mạnh các biện pháp xử lý nhằm làm dừng, làm giảm tai nạngiao thông; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạođiều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập trung giải quyết tốt các vụkhiếu kiện, tranh chấp của nhân dân. Kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân thiếutrách nhiệm, do động cơ cá nhân hoặc do tiêu cực làm phát sinh khiếu kiện; đồngthời, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng quyền khiếu kiện, gây mất trật tựxã hội.

9.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước

Tiếp tục đổi mới phương thức vậnhành của bộ máy quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thịtrường; thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hànhchính. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân cấp quản lý nhà nước cho phù hợp trênmột số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản;

Củng cố đội ngũ cán bộ, công chứclàm công tác thống kê, phân tích, dự báo, công tác quy hoạch và quản lý quyhoạch. Củng cố và nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của các ban quảnlý dự án các cấp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả quản lýđúng luật.

10. Tổ chức công tác chỉ đạo, điềuhành thực hiện kế hoạch

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cácsở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cụ thể hóa các mục tiêu, chỉtiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bằngkế hoạch, chương trình cụ thể của ngành và địa phương; đề ra các giải pháp tổchức thực hiện sát với tình hình, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, có trọngtâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, huy động tối đa các nhân lực thực hiệnthắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

Củng cố công tác thống kê, phântích, dự báo tình hình để chủ động hơn nữa trong việc chỉ đạo, điều hành. Tiếptục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở,ngành theo hướng: Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và toàn tâm, toàn ýcho công việc được giao; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể; làm tốt hơn nữa công tác dân vận của chính quyền; sự phối hợp và kiểm tra,giám sát của Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh đối với các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân; sựgóp ý, chỉ đạo của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chỉđạo của cấp Ủy các huyện, thành phố; cung cấp thông tin đầy đủ và thường xuyêncho các cơ quan thông tấn, báo chí để tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sựđồng thuận cao trong xã hội đối với các chủ trương của tỉnh, thực hiện thắnglợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã đề ra.

Điều2. Ủy ban nhân dântỉnhtổ chức thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết theo quy địnhcủa pháp luật.

Nghịquyết có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Dũng