HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về các chương trình mục tiêu và danh mục các dự án trọng điểm

của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015

__________

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 07/12 đến ngày 10/12/2011)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét các báo cáo của UBND, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục Chương trình mục tiêu của Thành phố giai đoạn 2012-2015, gồm: Chương trình Giảm thiểu ùn tắc giao thông Thành phố và Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội.

Giao UBND Thành phố xây dựng chương trình cụ thể, xác định các mục tiêu, nội dung, dự án thành phần, cơ cấu nguồn vốn, cơ chế đầu tư, cơ chế quản lý phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của Thành phố trình HĐND Thành phố theo quy định.

Điều 2. Thông qua báo cáo của UBND Thành phố về danh mục các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2011 - 2015; danh mục các dự án trọng điểm do Thành phố Hà Nội quản lý giai đoạn năm 2011 - 2015 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Giao UBND Thành phố cụ thể hóa các giải pháp, biện pháp điều hành, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện đầu tư các dự án, công trình trọng điểm do Thành phố quản lý và các dự án trọng điểm do Trung ương quản lý trên địa bàn đúng tiến độ, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội Khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ ba và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Thị Doãn Thanh