HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 16 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ DINHDƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAOTỈNH BẮC KẠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨTƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 149/2011/TTLT /BTC-BVHTTDLngày 07 tháng 11 năm 2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Dulịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận độngviên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 25/TTr-UBND ngày22 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡngđặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh BắcKạn; Báo cáo thẩm tra số: 18/BC-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Ban Văn hoá -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyệnviên thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Vậnđộng viên, huấn luyện viên thể thao đang tập luyện, huấn luyện tại Trung tâm Huấnluyện và Thi đấu thể dục thể thao của tỉnh, các lớp năng khiếu thể thao củatỉnh, huyện;

b) Vận động viên, huấn luyện viên thể thao được quyếtđịnh triệu tập vào đội tuyển cấp tỉnh, cấp huyện, ngành thuộc tỉnh tham gia thiđấu thể thao được cấp có thẩm quyền tổ chức theo quy định tại Điều 37 Luật Thểdục thể thao bao gồm: Đại hội thể dục thể thao toàn quốc; giải vô địch quốcgia; giải trẻ quốc gia từng môn thể thao; giải vô địch từng môn thể thao củatỉnh.

2. Phạm vi áp dụng

a) Đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyểncác ngành trong tỉnh;

b) Đội tuyển cấp huyện;

c) Đội tuyển năng khiếu các cấp.

3. Thời gian áp dụng

Số ngày vận động viên, huấn luyện viên có mặt thựctế tập trung tập luyện và tập trung thi đấu theo quyết định của cấp có thẩmquyền.

4. Định mức chi

a) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấnluyện viên trong thời gian tập trung tập luyện như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/ngày

TT

Nội dung

Mức chi

1

Đội tuyển tỉnh

150.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành

120.000

3

Đội tuyển cấp huyện, đội tuyển năng khiếu các cấp

90.000

b) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấnluyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

Đơn vị tính: đồng/người/ngày

TT

Nội dung

Mức chi

1

Đội tuyển tỉnh

200.000

2

Đội tuyển trẻ tỉnh, ngành

150.000

3

Đội tuyển cấp huyện, đội tuyển năng khiếu các cấp

150.000

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua. Bãi bỏ Nghị quyết số: 18/2009/NQ-HĐND ngày 05 tháng 10 năm 2009 củaHội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đốivới vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổchức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồngnhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2012./.

CHỦ TỊCHHà Văn Khoát