HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀUCHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TỈNH YÊNBÁI - SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bảnvà danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Yên Bái - sử dụngvốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác;

Sau khixem xét Tờ trình số 97/TTr - UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhândân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồngnhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011- 2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợppháp khác, nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của cácĐại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 -2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp phápkhác, như sau:

1. Danh mục các công trình trọng điểmsau khi điều chỉnh:

a) Đường tránh ngập thành phố Yên Bái,đoạn nối Trung tâm Km 5 - với Quốc lộ 32C;

b) Đường từ thành phố Yên Bái đến huyệnVăn Yên (đoạn từ Ngã tư Nam Cường - cầu Trái Hút);

c) Đường Yên Thế - Vĩnh Kiên (đầu tư hoànthành những vị trí xung yếu, dự kiến tổng vốn là 100 tỷ đồng);

d) Trường cao đẳng nghề tỉnh Yên Bái;

đ) Dự ánđầu tư các khu, cụm công nghiệp;

e) Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái (500giường);

g) Dự án quy hoạch, xây dựng kết cấu hạtầng thành phố Yên Bái;

h) Dự án quy hoạch nông thôn mới ở cấpxã và xây dựng tối thiểu 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới.

2. Danh mục công trình bổ sung mới: ĐườngHoàng Thi, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Tổchức thực hiện:

1. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố tríngân sách, huy động các nguồn lực đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết này.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các Đại biểu củaHội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Bãi bỏ những nội dung được quy địnhtại Khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồngnhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục công trìnhtrọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Yên Bái - sử dụng vốn ngân sách địa phươngvà các nguồn vốn hợp pháp khác mà không có trong nội dung quy định tại Điều 1của Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Yên Bái khóa XVII kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống