HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

DỰTOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

(Từngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcnăm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết địnhdự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địaphương;

Thực hiện Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toánngân sách nhà nước năm 2014 và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm2013 của Tài chính Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm2014;

Xét Báo cáo số 197/BC-UBND ngày14/11/2013 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Cà Maunăm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách năm 2014 và Báo cáo thẩm tra số 56/BC-HĐND ngày 29/11/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà MauKhóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua dự toánngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014, gồm:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

5.300.000 triệu đồng.

- Thu nội địa:

4.470.000 triệu đồng.

- Thu thuế xuất, nhập khẩu:

80.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:

750.000 triệu đồng

2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương:

6.483.924 triệu đồng

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:

4.448.600 triệu đồng.

+ Các khoản thu hưởng 100%:

388.165 triệu đồng.

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm:

4.060.435 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

1.081.572 triệu đồng.

- Nguồn làm lương năm trước chuyển sang

203.752 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách:

750.000 triệu đồng.

+ Thu từ xổ số kiến thiết:

470.000 triệu đồng.

+ Học phí - viện phí

280.000 triệu đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương:

6.483.924 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển:

665.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên

4.231.381 triệu đồng.

- Chi trả nợ vay đầu tư:

73.585 triệu đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

1.000 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách:

155.151 triệu đồng.

- Nguồn làm lương:

153.902 triệu đồng.

- Chi hỗ trợ mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia:

553.905 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách:

750.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết:

470.000 triệu đồng.

+ Học phí - viện phí:

280.000 triệu đồng.

(Kèm theo phụ lục số 6, biểu số:02, 03, 06, 07, 10, 13, 14, 23, 25, 27, 31)

Điều 2. Một số giải pháp thựchiện dự toán ngân sách năm 2014

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cácngành, các cấp tổ chức đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngânsách. Tăng cường khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ,kịp thời theo quy định của pháp luật. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉđạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, đấutranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế và xử lý nghiêm cáchành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

2. Tiếp tục triển khai thực hiệntốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế vàkinh phí của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thựchiện nghiêm chỉnh chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đi đôi vớiviệc thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu công nhằm kiểm soát lạm pháttheo chủ trương của Chính phủ. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vựcgiáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và một số lĩnh vực khác.Trong đầu tư xây dựng cơ bản phải tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tưvà xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án công trình đủ điều kiện ghikế hoạch vốn theo quy định; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án công trình trọngđiểm, bức xúc và những công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng.

3. Để chủ động trong điều hành kếhoạch vốn đầu tư theo hướng trung, dài hạn, chấp thuận theo đề nghị của UBNDtỉnh huy động theo 200 tỷ đồng để bố trí cho các dự án, công trình đã có chủtrương và chỉ thị thực hiện khi huy động được vốn.

4. Trong quá trình điều hành dựtoán ngân sách năm 2014, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND cáchuyện, thành phố phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chingân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời trước khi sử dụng nguồntăng thu ngân sách, UBND các cấp phải xây dựng phương án sử dụng và thống nhấtvới Thường trực HĐND cùng cấp trước khi thực hiện và báo cáo với HĐND tại kỳhọp gần nhất.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai và tổ chức thựchiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2014. Trongquá trình điều hành nếu có phát sinh, UBND tỉnh báo cáo với Thường trực HĐNDtỉnh xem xét, giải quyết theo luật định.

Điều 4. Thường trực HĐND,các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quátrình thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Bộ phận công nghệ - thông tin;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu