ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC TẶNG HUY HIỆU 50 NĂM TUỔIĐẢNG TRỞ LÊN THUỘC ĐẢNG BỘ TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002; Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010; Luật Người cao tuổi ngày23/11/2009;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi Người cócông với cách mạng ngày 29/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Người khuyết tật;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 03/10/2013 về việc ban hành Quy định chếđộ trợ cấp hàng tháng đối với các đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảngtrở lên đang sinh hoạt tại các xã, phường, thị trấn thuộc Đảng bộ tỉnh NinhBình; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quy định chế độ trợ cấphàng tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộcĐảng bộ tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Phạm vi, đối tượng và điềukiện được hưởng trợ cấp: Đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trởlên thuộc Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, gồm:

a) Đảng viên không được hưởng bấtcứ chế độ nào sau đây: Chế độ hưu trí; chế độ trợ cấp mất sức lao động; chế độtrợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chế độ trợ cấp xã hội hàngtháng theo quy định của Nhà nước;

b) Đảng viên đang hưởng trợ cấp xãhội đối với người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày14/01/2011 của Chính phủ;

c) Đảng viên đang hưởng trợ cấp xãhội đối với người khuyết tật theo quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày10/4/2012 của Chính phủ.

2. Mức trợ cấp: Trợ cấp hàngtháng tính theo hệ số mức lương cơ sở của cán bộ, công chức.

a) Đảng viên được tặng Huy hiệu 50năm tuổi Đảng: Mức là 0,3.

b) Đảng viên được tặng Huy hiệu 55năm tuổi Đảng: Mức là 0,35.

c) Đảng viên được tặng Huy hiệu 60năm tuổi Đảng: Mức là 0,4.

d) Đảng viên được tặng Huy hiệu 65năm tuổi Đảng: Mức là 0,45.

đ) Đảng viên được tặng Huy hiệu 70năm tuổi Đảng: Mức là 0,5.

e) Đảng viên được tặng Huy hiệu 75năm tuổi Đảng: Mức là 0,55.

g) Đảng viên được tặng Huy hiệu 80năm tuổi Đảng trở lên: Mức là 0,6.

3. Thời gian thực hiện: Từngày 01/01/2014.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:Từ ngân sách tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này đượcHội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày14/10/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Thường trực huyện, thị, thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công báo tỉnh, Đài PT và TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu VT, phòng CTHĐ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành