HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH DIỆNTÍCH Ở BÌNH QUÂN ĐỐI VỚI NHÀ THUÊ Ở NỘI THÀNH ĐỂ CÔNG DÂN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNGTRÚ Ở NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Theo quy địnhtại điểm b khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

(Từ ngày 01 đếnngày 06 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Cư trú;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Xét Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 11 tháng 6năm 2013 và Tờ trình lần 2 số 64/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2013 của Ủy bannhân dân Thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quyđịnh diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăngký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chếHội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dânThành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Diện tích ở bình quân đối với nhàthuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố HàNội đến hết năm 2015 tối thiểu là 15m2 sàn/đầu người.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổchức thực hiện Nghị quyết này.

Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân Thànhphố trình Hội đồng nhân dân Thành phố điều chỉnh tăng diện tích ở bình quân nhàthuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố HàNội từ sau năm 2015 cho phù hợp với từng thời kỳ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố,các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sátthực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thànhphố Hà Nội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7./.

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP QH,VP CP;
- Ban Công tác ĐBQH;
- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND TP; UBND TP; UBMTTQ TP;
- Các Ban HĐND TP; Đại biểu HĐND TP;
- VPTU, VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn,báo chí;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh