HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/ 2013/NQ- HĐND

Kiên Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀQUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ, PHƯƠNG THỨC THU PHÍ, TỶ LỆ PHẦN TRĂM ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊTHU PHÍ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚIXE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy địnhmức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng phísử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tôtrên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáothẩm tra số 133/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sáchHội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thànhTờ trình số 63/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh vềviệc quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lývà sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tôtrên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Mức thu phí sử dụng đường bộtheo đầu phương tiện đối với xe mô tô

STT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (đồng/xe/năm)

1

Loại có dung tích xi lanh đến 100cm3

50.000

2

Loại có dung tích xi lanh trên 100cm3

100.000

2. Phương thức thu phí

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấnlà cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủphương tiện) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Quản lý và sử dụng phí đối vớiphí thu từ xe mô tô

Đối với các phường, thị trấn đượcđể lại 10% số phí sử dụng đường bộ thu được, đối với các xã được để lại 20% sốphí thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.

Số tiền còn lại cơ quan thu phíphải nộp (hàng tuần) vào tài khoản Quỹ bảo trì đường bộ của địa phương mở tạiKho bạc Nhà nước và sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫnchế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.

4. Các nội dung còn lại thực hiệntheo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Điều 2.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thựchiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán đúng quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, cácBan của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, Kỳ họp thứ tám thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn