HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH KHUNGMỨC THU PHÍ QUA ĐÒ TẠI CÁC BẾN KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(Từ ngày 10 đếnngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí,lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩmquyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 3122/TTr-UBND ngày 26 tháng 6năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Khung mức thu phí qua đò tạicác bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra số 404/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhândân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ban hành Khung mức thu phí qua đò tại các bến kháchngang sông trên địa bàn thành phốđược nêu tại Tờtrình số 3122/TTr-UBND ngày 26 tháng6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể:

a) Đối với các bến có cự ly tuyến từ1.000m trở xuống:

- Đối với hành khách, tối đa khôngquá 5.000 đồng/người/lượt.

- Đối với hành khách có đem theo xeđạp, xe máy thì có thể thu thêm nhưng không quá 5.000 đồng/xe/lượt.

- Đối với hàng hóa qua đò, chỉ thuđối với hàng hóa có khối lượng từ 50kg trở lên (hàng hóa dưới 50kg được tínhnhư đối với xe đạp, xe máy đi kèm theo hành khách) và mức thu tùy thuộc vàotrọng lượng của hàng hóa qua đò nhưng tối đa không quá 5.000 đồng/50kg/lượt;trường hợp là hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa khôngquá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

b) Đối với các bến có cự ly tuyếntrên 1.000m:

Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ tìnhhình thực tế và điều kiện cụ thể của từng bến để quyết định mức thu theo khunggiá sau:

- Đối với hành khách, tối đa khôngquá 5.000 đồng/km/lượt.

- Đối với hành khách có đem theo xeđạp, xe máy thì có thể thu thêm nhưng không quá 5.000 đồng/xe/lượt.

- Đối với hàng hóa qua đò, chỉ thuđối với hàng hóa có khối lượng từ 50kg trở lên (hàng hóa dưới 50kg được tínhnhư đối với xe đạp, xe máy đi kèm theo hành khách) và mức thu tùy thuộc vàotrọng lượng của hàng hóa qua đò nhưng tối đa không quá 5.000 đồng/50kg/km/lượt;trường hợp là hàng hóa cồng kềnh thì mức thu có thể cao hơn nhưng tối đa khôngquá hai lần mức thu đối với hàng hóa bình thường.

Điều 2.Khung mức thu này được ápdụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thànhphố:

1. Căn cứ tình hình thực tế và điềukiện của từng địa phương quyết định mức thu cụ thể cho phù hợp, nhưng khôngvượt quá khung mức thu quy định tại Nghị quyết này.

2. Miễn giảm 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí đối với học sinh, sinhviên đi học. Đối với những bến đò có điều kiện, giao Ủy ban nhân dân các quận -huyện vận động chủ đò miễn thu phí qua đò cho học sinh, sinh viên đi học.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7năm 2013./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố: CT, các PCT;
- Ban Thường trực UB MTTQ VN TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP:
CPVP;
- VP Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện;
- Chủ tịch HĐND xã, thị trấn;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, (P.CTHĐ-Ng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm