HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 04 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG BÁO ĐỀ ÁNNÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, GIỮ GÌN TRẬT TỰ ANTOÀN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của BộChính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống vàkiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị định số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạocủa Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18/8/2011của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chốngtội phạm giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túygiai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 42/TTr-UBND ngày 7/6/2013 về việc thông qua Đề án nâng cao hiệu quảcông tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trênđịa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020; Báo cáo thẩm tracủa Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án nâng caohiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xãhội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020, với cácnội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu tổng quát: Nâng cao vai trò chỉđạo của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trịvà quần chúng nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tộiphạm, tập trung ở các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp. Kiềm chếvà làm giảm đến mức thấp nhất tội phạm và điều kiện phạm tội, góp phần giữ vữngan ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việcthực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tăng cường biện pháp, lực lượng ngăn chặn kịpthời các loại tội phạm mới nổi lên, có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp,không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xãhội đen”. Từng bước kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, tộiphạm xâm hại trẻ em và tội phạm do người chưa thành niên gây ra…

- Nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm,không để xảy ra phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đảm bảotiến độ điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt là các vụ án trọng điểm được dưluận quan tâm, nghiêm trị đối tượng chủ mưu, cầm đầu; chặn đứng và từng bướcđẩy lùi các tệ nạn xã hội.

- Chú trọng đầu tư trang bị phương tiện, vũ khí,công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học vàcông nghệ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an các cấp. Đào tạo,tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn cho cán bộ trực tiếp làmcông tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nâng cao năng lực khai thác, sử dụngcác thiết bị chuyên dụng, chứng cứ, dữ liệu đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranhphòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham giaphòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Đảm bảo ưu tiên việc huy động các nguồn lực chocông tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp với khả năng, điều kiện kinhtế - xã hội của tỉnh.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Phấn đấu hằng năm

- Giảm từ 8-10%/năm tội phạm giết người, cố ý gâythương tích, chống người thi hành công vụ, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản;

- Giảm từ 5-10%/năm tội phạm do thanh thiếu niêngây ra;

- Giảm từ 3-5%/năm số vụ vi phạm pháp luật về môitrường;

- Giảm trên 5% số người nghiện ma túy hiện có;

- Giữ vững 100% các cơ quan, doanh nghiệp không cóma túy;

- 100% xã, phường, thị trấn không trồng cây có chứachất ma túy;

- 100% số người đã cai nghiện có hồ sơ quản lý đượccai nghiện dưới mọi hình thức;

- 100% số người đã cai nghiện có nguy cơ tái nghiệncao đều được quản lý chặt chẽ sau cai nghiện.

- 100% các vụ án do Cơ quan An ninh điều tra khởitố, điều tra làm rõ;

- Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm hàng nămđạt trên 90%;

- Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án đạt từ 80% trởlên, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên; cácvụ án về ma túy đạt 100%.

- Giảm từ 2-3% tỷ lệ tái phạm tội trong số đốitượng được đặc xá, mãn hạn tù;

- Ít nhất 60% số đối tượng vi phạm pháp luật hìnhsự, đặc xá, tha tù, được bảo lãnh, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục tiến bộ tại cộngđồng dân cư.

- 100% số đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, đicơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh trở về có nhu cầu được đào tạo nghề, giớithiệu, tạo việc làm.

b) Phấn đấu đến năm 2015

- 100% cán bộ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam cấp xã, người đứng đầu các tổ chức thành viên Mặt trận, các bộ các ngành:Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội của cấpxã được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận động toàn dân tham gia phòng, chống tộiphạm;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàntỉnh được tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống tội phạm.

- 100% phạm nhân trong độ tuổi lao động, đảm bảocác tiêu chí được dạy nghề.

4. Nội dung, giải pháp chủ yếu

- Tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyêntruyền, giáo dục phòng, chống tội phạm;

- Đầu tư, trang bị phương tiện, thiết bị, vũ khí,công cụ hỗ trợ trong công tác, chiến đấu phòng, chống tội phạm các cấp;

- Kết hợp công tác phòng ngừa nghiệp vụ với phòngngừa xã hội; đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, kiềm chế tiến tới làmgiảm một số loại tội phạm nổi lên trên địa bàn;

- Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn thanh,thiếu niên vi phạm pháp luật;

- Nâng cao năng lực cơ quan tham mưu phòng, chốngtội phạm;

- Tăng cường công tác đào tạo, giới thiệu việc làmcho người chấp hành xong hình phạt tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trởvề;

- Hợp tác quốc phòng trong phòng, chống tội phạm;

- Xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm.

5. Tổng kinh phí đầu tư và nguồn vốn đầu tư,phân kỳ đầu tư:

- Tổng kinh phí đầu tư: 40,8 tỷ đồng, trong đó giaiđoạn 2013-2015: 13 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020: 27,8 tỷ đồng.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương: 19,33 tỷđồng; Ngân sách tỉnh: 12,24 tỷ đồng; nguồn kinh phí hợp pháp khác (ủng hộhợp pháp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư…):9,21tỷ đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtvà tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng,chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hộiđồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, Ủy ban nhândân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sungvà báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KonTum khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban