HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2010/NQ-HĐND NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH MỨC CHI TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ,HỘI THẢO QUỐC TẾ; MỨC CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC ĐẾN THĂM, LÀM VIỆC TẠI THÀNHPHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Ngânsách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp kháchnước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hộinghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàthi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếpkhách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hộithảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổsung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhândân thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hộithảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phốCần Thơ; Báo cáo thẩm tra số 633/BC-HĐND- KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2014 củaBan kinh tế và ngân sách; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung đốitượng, mức chi tại Khoản A và Điểm 1, Khoản B, Mục I của quy định ban hành kèmtheo Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhândân thành phố về việc quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hộinghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tạithành phố Cần Thơ, như sau:

1. Tiêu chuẩn ăn hàng ngày (baogồm 2 bữa trưa, tối)

- Khách hạngA: 800.000 đồng/ngày/người;

- Khách hạngB: 540.000 đồng/ngày/người.

2. Chi tặngphẩm

Tặng phẩm làsản phẩm do Việt Nam sản xuất và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, mức chi cụthể:

- Khách hạng A:

+ Trưởng đoàn:1.000.000 đồng/người;

+ Các đại biểukhác: 300.000 đồng/người.

- Khách hạng B:

+ Trưởng đoàn:600.000 đồng/người;

+ Các đại biểukhác: 300.000 đồng/người.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghịquyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đúng pháp luật quy định.

Giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhândân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII,kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và được phổ biến trên các phương tiện thông tinđại chúng theo quy định của pháp luật./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu