HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐIVỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ PHƯỜNG, XÃ, THỊTRẤN, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở KHU PHỐ, ẤP, TỔ DÂN PHỐ, TỔNHÂN DÂN VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Ở KHU PHỐ, ẤP.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

(Ngày 11 tháng 9năm 2014)

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị địnhsố 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, sốlượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thịtrấn và những người hoạt động không chuyên, trách ở cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghịđịnhsố 92/2009/NĐ-CP ngày22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chínhsách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt độngkhông chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 4305/TTr-UBND ngày 28 tháng 8năm 2014 củaỦy ban nhân dân thành phố vềđề nghị chế độ hỗ trợđối với cán bộkhông chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường, xã, thị trấn và phụcấp đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân;Báo cáo thẩm tra số 488/BC-HĐND ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ban Kinh tế vàNgân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua nội dung Tờ trình số4305/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 củaỦyban nhân dân thành phố về đề nghị chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyêntrách Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, xã, thị trấn, phụ cấp đối với cánbộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phíhoạt động ở khu phố, ấp, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ hàng tháng đối với cấp phó thứ hai của Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã,thị trấn (không được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách và không kiêm nhiệm cácchức danh khác) bằng 0,5 so với mức lương cơ sở.

2. Bồi dưỡng trách nhiệm đối với 07 chức danh cánbộ không chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hộiphường, xã, thị trấn, gồm: Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Bí thư Đoàn Thanhniên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, PhóChủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổibằng mức 0,1 so với mức lương cơ sở.

3. Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ khu phố,ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và hỗ trợ kinh phí hoạt động ở khu phố, ấp:

3.1. Đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố -ấp:

+ Khoán quỹphụ cấp hàng tháng đối với khu phố - ấp bằng 5,0 mức lương cơ sở (baogồm cả 3% mức đóng bảo hiểm y tế).

+ Khoán hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng tháng đối với khuphố - ấp theo số tuyệt đối là 1.500.000 đồng/tháng.

3.2. Đối với cán bộ ở tổ dân phố - tổ nhân dân: Điềuchỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ tổ dân phố - tổ nhân dân từ 350.000đồng lên hệ số 0,5 mức lương cơ sở (bao gồm cả 3% mức đóng bảo hiểm ytế).

- Mức chi hỗ trợ thêm 500.000 đồng/tháng đối vớiấp, hỗ trợ thêm 150.000 đồng/tháng đối với tổ nhân dân tại các xã xây dựng nôngthôn mới vẫn được tiếp tục thực hiện theoNghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Nguồn kinh phí thực hiện: Phần kinh phí tăng thêmtrong Quý IV năm 2014 được cân đối chi từ nguồn dự phòng ngân sách thành phốnăm 2014.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2014.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệmchỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để triển khaivà tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực, các Ban, các Tổ đạibiểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phốHồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 11tháng 9 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- VP Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Ban thường trực UB MTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- VP Thành ủy; VP UBND TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Thủ trưởng các sở; ban, ngành thành phố;
- CT UBND các quận, huyện; CT HĐND các xã, thị trấn;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT - P.CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm