HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀCHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hộiđồng nhân dân năm 2005;

Xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày15 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Chương trìnhgiám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2014 và Báo cáo thẩm tra số 58/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Maukhóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Chươngtrình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2014, cụ thể như sau:

1. Hoạt động giám sát thườngxuyên

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND,các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên thực hiện chức nănggiám sát trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - văn hóa xã hội, nhất là những vấnđề quan trọng, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Giám sát thông qua cáchình thức: xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức, thông quaviệc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phảnánh, kiến nghị của cử tri và các hoạt động khác. Trong đó, tập trung giám sátmột số nội dung chủ yếu trên các lĩnh vực sau:

a) Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

- Giám sát tình hình và kết quảtriển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực sản xuất ngư -nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới; cầu, lộ giao thông nông thôn; đườngô tô về trung tâm xã…

- Giám sát việc phân bổ, quản lý,sử dụng, thực hiện dự toán ngân sách năm 2014 (bao gồm thu, chi và quyết toáncác nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh).

b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Giám sát tình hình và kết quảtriển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trên lĩnh vực giáo dục, ytế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao…

- Giám sát tình hình và kết quảtriển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội.

- Giám sát việc triển khai thựchiện các công trình, dự án trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trênđịa bàn tỉnh.

- Giám sát việc triển khai thựchiện Luật Hôn nhân - Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lựcgia đình; các quy định của pháp luật về Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

c) Lĩnh vực thực thi pháp luật

- Giám sát việc thực hiện Luật Thihành án hình sự trong công tác thi hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạokhông giam giữ, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhấtđịnh; tạm đình chỉ thi hành án, hoãn thi hành án trên địa bàn tỉnh. Tình hìnhchấp hành pháp luật về công tác tạm giam, tạm giữ.

- Giám sát công tác tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kết luận sau thanh tra và cácquyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đãcó hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát tình hình hoạt động xétxử của Tòa án nhân dân; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyềncông tố của Viện kiểm sát nhân dân; hoạt động thi hành án dân sự trong tỉnh.

- Giám sát tình hình thực thi phápluật trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; đảm bảo an ninh - trật tự antoàn xã hội, trật tự an toàn giao thông…

- Giám sát công tác cải cách thủtục hành chính trên một số lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, đầu tư…

- Giám sát tình hình và kết quảthực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh.

d) Lĩnh vực dân tộc

Giám sát kết quả triển khai, thựchiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc.

2. Hoạt động giám sát chuyên đề

Năm 2014, Thường trực HĐND và cácBan của HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát các nội dung chuyên đề trên các lĩnhvực, cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực kinh tế - ngân sách

- Giám sát tình hình thực hiện Nghịquyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

- Giám sát kết quả triển khai, thựchiện Đề án tổ chức lại sản xuất và bố trí lại dân cư khu vực rừng tràm theoNghị quyết 05/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh.

- Giám sát tình hình phân bổ, quảnlý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học - công nghệ và đảm bảo môitrường năm 2013 và năm 2014.

b) Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Giám sát việc triển khai thựchiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo trên địa bàntỉnh.

- Giám sát việc triển khai thựchiện các tiêu chí văn hóa - xã hội - môi trường trong bộ tiêu chí của chương trìnhmục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Giám sát việc thực hiện chươngtrình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2008 - 2012.

c) Lĩnh vực thực thi pháp luật

- Giám sát tình hình chấp hành phápluật trong công tác phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội trên địa bàntỉnh.

- Giám sát công tác phổ biến, giáodục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

d) Lĩnh vực dân tộc

- Giám sát kết quả triển khai, thựchiện Quyết định 29/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một sốchính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộcthiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 -2015. Trong đó, tập trung về kết quả giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểusố nghèo.

- Giám sát kết quả triển khai, thựchiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộcthiểu số.

3. Hoạt động giám sát khác

a) Phối hợp giám sát

Thường trực HĐND, các Ban của HĐNDtỉnh tích cực tham gia, phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dântộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan hữuquan giám sát các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh theo chương trình kế hoạch và khicó đề nghị.

b) Giám sát qua chất vấn

Tăng cường hoạt động giám sát củaHĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐNDtỉnh thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND và giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh;thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnhbầu; thí điểm việc tổ chức hội nghị tham vấn giữa cơ quan dân cử và cử tri vớicơ quan quản lý, điều hành về những vấn đề bức xúc, được dư luận xã hội quantâm.

c) Giám sát các vấn đề bức xúc

Căn cứ vào tình hình thực tế vànhững vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời điểm, Thường trực HĐND và cácBan của HĐND tỉnh sẽ xem xét, tổ chức Đoàn giám sát, khảo sát để nắm tình hình,phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Điều 2. Thường trực HĐND,các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp vớiBan Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện Chươngtrình giám sát này và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT.Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, TP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu