HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN VIỆC GIAO CHỈ TIÊU BIÊNCHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế côngchức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2250/TTr-UBND ngày 19 tháng 6năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính vànhu cầu biên chế hành chính năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và thảoluận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2014 của tỉnh PhúThọ là 2.583 biên chế, gồm:

1. Biên chế giao ngay từ đầu năm 2014: 2.583 biên chế.

a. Biên chế giao tính đến tháng 6 năm 2013 là 2.583 biênchế, trong đó công chức là 2.426 biên chế, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (hợp đồng theo Nghị định 68) là 155biên chế, gồm:

- Cấp tỉnh: 1.477 biên chế (công chức: 1.374 biên chế; hợpđồng theo Nghị định 68: 103 biên chế).

- Cấp huyện: 1.104 biên chế (công chức: 1.052 biên chế; hợpđồng theo Nghị định 68: 52 biên chế).

b. Biên chế dự phòng còn của năm 2013 đến thời điểm tháng 6năm 2013 là: 02 biên chế.

2. Biên chế dự phòng năm 2014: Không có.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồngnhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiệnNghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoáXVII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư lệnh Quân khu II;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Các đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CPVP;
- TPP, CV;
- L­ưu VT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc