HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH ĐỊA ĐIỂM VÀ TÊN GỌI QUẢNG TRƯỜNG XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI "BÁC HỒ VỚINÔNG DÂN" TẠI THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm2003; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố vàcông trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá- Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP củaChính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày22 tháng 7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quy hoạch địađiểm và tên gọi Quảng trường xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nông dân"tại Thái Bình; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-VHXH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của BanVăn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch địa điểm vàtên gọi Quảng trường xây dựng Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" tạiThái Bình. Cụ thể như sau:

1. Tên gọi của quảng trường: Quảng trường TháiBình.

2. Địa điểm xây dựng quảng trường: Trong khu quyhoạch công viên sinh thái tại Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhThái Bình Khoá XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013 ./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên