HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 11-NQ/HDND10
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 1991

NGHỊ QUYẾT

Về một số chủ trương, biện pháp đẩy mạnh các hoạt động: Giáo dục,

 Y tế, Dân số - kế hoạch hóa gia đình và văn hóa thông tin cơ sở

___________________________________________

Hội đồng Nhân dân thành phố Khóa 10, kỳ họp thứ 7 tiến hành trong 2 ngày 3 đến ngày 4 tháng 5 năm 1991. Đã nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về một số chủ trương, biện pháp tăng cường công tác giáo dục, y tế, dân số- kế hoạch hoá gia đình văn hoá thông tin cơ sở.

Sau khi nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và các báo cáo thuyết trình của Ban Văn hoá xã hội. Hội đồng Nhân dân thành phố, đã thảo luận và quyết định:

I. Những năm qua mặc dù điều kiện kinh tế xã hội của thành phố có nhiều khó khăn gay gắt, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế văn hoá thông tin - thể dục thể thao vẫn được duy trì và có mặt phát triển.

Song nhìn chung, các hoạt động trên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu một số mặt giảm sút làm cho nhân dân có nhiều băn khoăn, lo ngại.

Tình hình đó trước hết là do nước ta chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, mặt khác sự quan tâm đến các chính sách xã hội chưa đúng mức, công tác quản lý chỉ đạo còn kém hiệu lực.

II. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại yếu kém, Hội đồng Nhân dân nhấn mạnh những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Về công tác giáo dục, đào tạo:

Trong những năm trước mắt (1991-1995): sắp xếp lại hệ thống trường lớp và giáo viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, toàn diện. Phát huy hết khả năng các trường đại học hiện có ở Hải Phòng: Thành lập trường mới khi có điều kiện.

Trong đó chú ý giáo dục về kiến thức luật pháp. Thực hiện phổ cập cấp 1, xoá mù chữ cho độ tuổi 15 - 35, duy trì giáo dục cấp 2, như hiện nay và phát triển ở những nơi có điều kiện. Điều chỉnh giáo dục mầm non, phổ thông, trung học, giáo dục bổ túc, nhu cầu xã hội theo phương hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm bao gồm cả Quốc lập, dân lập, bán công, tư thục. Riêng cấp 2 tiến hành làm thí điểm bán công trước trong nội thành.

2. Sắp xếp các hoạt động kinh doanh dịch vụ ở vỉa hè vào các địa điểm hợp lý (do Ủy ban Nhân dân thành phố quy định cụ thể). Xây dựng các chợ với quy mô phù hợp với từng khu vực dân cư đáp ứng nhu cầu mua bán của nhân dân: Quy định giờ giấc và tuyến đường hoạt động của xe công nông.

3. Chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường biện pháp giữ gìn trật tự vệ sinh, xoá bỏ các tệ nạn xã hội trong các công viên, vườn hoa để các công trình này phục vụ đúng mục đích.

4. Việc quản lý đô thị, trong đó có trật tự vệ sinh đường hè, nơi công cộng là trách niệm của Ủy ban Nhân dân thành phố. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố giao nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng cho nghành và cấp xác định đơn vị và người chịu trách nhiệm cụ thể công khai trên công luận để nhân dân theo dõi giám sát trong việc thực hiện. Tăng cường lực lượng cảnh sát trật tự công cộng đủ mạnh về số lượng, chất lượng trang thiết bị, xác định nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể để xử lý nghiêm những vi phạm nhằm duy trì trật tự xã hội, trật tự giao thông và trật tự vệ sinh đường hè.

5. Ngân sách thành phố tăng mức đầu tư để từng bước nâng cao công trình đường hè, vườn hoa, cây xanh, hồ Tam Bạc, hoàn chỉnh hệ thống biển báo giao thông, biển tên đường phố, các công trình công cộng. Chấn chỉnh việc quét thu gom, vận chuyển rác không để rác tồn đọng trong ngày, tiến tới xây dựng công nghiệp chế biến rác. Điều chỉnh các khoản lệ phí để khuyến khích các hộ kinh doanh buôn bán trong chợ và các điểm quy định. có chính sách đãi ngộ thoả đáng cho lực lượng duy trì trật tự vệ sinh đường hè.

6. Giữ gìn trật tự vệ sinh đường hè, vườn hoa, nơi công cộng, trật tự giao thông là đòi hỏi bức bách hiện nay của nhân dân thành phố. Các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến thường xuyên sâu rộng và vận động mọi công dân tự giác thực hiện. Phát triển những hình thức thích hợp nhằm động viên toàn dân tham gia quản lý trật tự đường, hè, vệ sinh đô thị. Khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể làm tốt, Đồng thời phải xử lý nghiêm những vi phạm, nếu tái phạm phải xử lý nặng hơn.

Hội đồng Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện. Trước mắt trong năm 1991 thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tại một số đường phố chính như: Hoàng Văn Thụ, Cầu Đất, Lạch Tray, dải công viên trung tâm... Mỗi quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo một đường phố, một tuyến đường trọng điểm tạo chuyển biến rõ nét và định kỳ báo cáo kết quả với Hội động Nhân dân thành phố.

Giao cho thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp và chỉ đạo các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 1991, bãi bỏ các văn bản trước đây trái với tinh thần và nội dung Nghị quyết này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Phong