HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-NQ/HĐNN7

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 1981

NGHỊ QUYẾT

HỘIĐỒNG NHÀ NƯỚC SỐ 11-NQ/HĐNN7 NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 1981

HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 100của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 26 của Luật tổchức Quốc hội và Hội đồng Nhà nước ;
Theo đề nghị của Hội đồng bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Việnkiểm sát nhân dân tối cao ;

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1

Thông qua kế hoạch xây dựng phápluật 5 năm 1981 - 1985 của Hội đồng bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tối cao. (Bản kế hoạch kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2

Các cơ quan được phân công dự thảocác văn bản ghi trong kế hoạch, có trách nhiệm tích cực tham gia để các dự ánvăn bản được trình đúng thời hạn đã quy định.

Điều 3

Hội đồng bộ trưởng phối hợp với Toàán nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có trách nhiệmchỉ đạo thực hiện kế hoạch.

Điều 4

Uỷ ban pháp luật của Quốc hội vàcác Uỷ ban thường trực khác có liên quan của Quốc hội có trách nhiệm giúp đỡ việcthực hiện kế hoạch và kịp thời thẩm tra các dự án văn bản pháp luật trước khi trìnhQuốc hội và Hội đồng Nhà nước.

Điều5

Giao cho Văn phòng Quốc hội và Hộiđồng Nhà nước theo dõi việc thực hiện kế hoạch và bố trí thời gian trình Quốchội và Hội đồng Nhà nước.

Trường Chinh

(Đã ký)