HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 110/2014/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU;TỶ LỆ ĐỂ LẠI CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THU VÀ PHẦN TRĂM ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU PHÍSỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Giaothông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng5 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 21tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm phânchia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; Báo cáothẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảoluận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu; tỷ lệ để lại chicho công tác tổ chức thu và phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộđối với xe mô tô như sau:

1. Mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

- Xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3:80.000 đồng/năm. Đối với địa bàn đặc biệt khó khăn (thôn, xóm, bản...) thuộc khuvực II và các xã thuộc khu vực III, mức thu là 50.000 đồng/năm.

- Xe mô tô có dung tích xy lanh trên 100 cm3:120.000 đồng/năm. Đối với địa bàn đặc biệt khó khăn (thôn, xóm, bản...) thuộc khuvực II và các xã thuộc khu vực III, mức thu là 100.000 đồng/năm.

2. Tỷ lệ trích lại để phục vụcho việc thu phí

- Các phường được để lại 7% số phí sử dụng đường bộthu được.

- Các thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đườngbộ thu được.

- Các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộthu được.

3. Tỷ lệ phần trăm điều tiếtnguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (sau khi trừphần để lại trang trải chi phí tổ chức thu theo Khoản 2 nêu trên) được điềutiết và sử dụng như sau:

- Đối với các xã thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia Xây dựng nông thôn mới: Nộp vào ngân sách nhà nước và điều tiết 100%cho các xã để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn.

- Đối với các phường, thị trấn không thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn: Nộp vào Quỹ bảo trì đường bộtỉnh để đầu tư cho công tác bảo trì hệ thống đường do Ủy ban nhân dân cấp huyệnquản lý.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướngdẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban củaHội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng,nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; áp dụng từ ngày 01/01/2015và thay thế Nghị quyết số 60/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Hội đồngnhân dân tỉnh về quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷlệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh KhóaXV nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2014./.


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh (CT, PCT, VP);
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP ĐĐBQH &HĐND tỉnh(CVP, PVP);
- Các sở, ban, ngành;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh