HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/2015/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH NỘI DUNG HỖ TRỢ ĐẶC THÙ TRONG PHẠM VI NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊAPHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀNGIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 về Khuyến công;

Căncứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 2 năm 2014 của BộTài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phíkhuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Quaxem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 110/TTr-UBNDngày 29 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dântỉnh thông qua Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ đặc thù trong hoạt độngkhuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;Báo cáo thẩm tra số 22/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngânsách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung hỗtrợ đặc thù trong phạm vi nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàntỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầutư sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạtđộng theo Luật Doanh nghiệp;

- Hợp tác xã thành lập, hoạt độngtheo Luật Hợp tác xã;

- Tổ hợp tác hoạt động theo quyđịnh của pháp luật;

- Hộ kinh doanh cá thể.

2. Ngành nghề áp dụng

- Công nghiệp chế biến nông, lâm,thủy sản và chế biến thực phẩm;

- Sản xuất hàng công nghiệp tiêudùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu;

- Công nghiệp hoá chất phục vụ nôngnghiệp, nông thôn; sản xuất vật liệu xây dựng;

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắpráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học. Sảnxuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ;

- Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp;

- Áp dụng sản xuất sạch hơn; xửlý ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, cụm công nghiệp;

- Các ngành công nghiệp ưu tiên,công nghiệp mũi nhọn theo Quyết định số 4132/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên,ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

3. Nội dung hỗ trợ đặc thù

Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượngvà ngành nghề quy định tại Khoản 1 Điều này khi thực hiện dự án đầu tư mới, đầutư mở rộng, đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ, nếu chưa nhận được sựhỗ trợ nào từ nguồn ngân sách Nhà nước cho cùng một nội dung chi thì được xemxét hỗ trợ một trong hai hình thức như sau:

a) Hỗ trợ đầu tư

- Hỗ trợ đầu tư: là hỗ trợ vốn cóthời hạn (lãi suất hỗ trợ 0%, thu hồi vốn 100%) cho các doanh nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư mới, đầu tư mởrộng, đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ.

- Mức hỗ trợ: Tối đa không quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án nhưng không quá 02 tỷđồng, thời gian hỗ trợ không quá 5 năm tính từ thời điểm có quyết định hỗ trợ.Mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

b) Hỗ trợ sau đầu tư

- Hỗ trợ sau đầu tư: là hình thức hỗtrợ một phần lãi suất cho doanh nghiệp vay vốn của tổ chức tín dụng để đầu tưdự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ saukhi dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và trả được nợ vay.

- Mức hỗ trợ: mức hỗ trợ lãi suất sauđầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính quy định mức chênhlệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng ViệtNam tại thời điểm hỗ trợ.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

Điều 2. Tổ chứcthực hiện

Giao Ủy ban nhândân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trựcHội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết nàyđược Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh