HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/2013/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH ĐỐIVỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG; CHÍNH SÁCH THUHÚT NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CAO VỀ CÔNG TÁC TẠI TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ,khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồidưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnhLạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến củađại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định một số chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, côngchức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người cótrình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn với các nội dung cụ thể nhưsau:

1. Chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

a) Đối tượng áp dụng:

- Cán bộ, công chức cấp xã thuộc khu vực II, khu vực III củatỉnh.

- Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộckhu vực II, khu vực III của tỉnh.

- Đối tượng tạo nguồn đối với chức danh Trưởng công an xã vàChỉ huy trưởng quân sự xã thuộc khu vực II, khu vực III của tỉnh.

Các đối tượng trên sau đây gọi chung là học viên.

b) Điều kiện được hưởng hỗ trợ:

Học viên được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phải đủcác điều kiện sau đây:

- Học viên phải nằm trong diện quy hoạch, kế hoạch cử đi đàotạo, bồi dưỡng của cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Đối với chương trình bồi dưỡng, thời gian học phải từ 01tháng trở lên và được cấp chứng chỉ.

- Học viên đã hoàn thành khóa đào tạo được cấp bằng tốtnghiệp.

c) Chế độ hỗ trợ:

Học viên thuộc các đối tượng trên được hỗ trợ với các mứcnhư sau:

- Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ 05 lầnmức lương tối thiểu/khóa đào tạo.

- Đào tạo nâng cao trình độ từ trung cấp lên đại học được hỗtrợ 06 lần mức lương tối thiểu/khóa đào tạo.

- Đào tạo nâng cao trình độ từ cao đẳng lên đại học được hỗtrợ 03 lần mức lương tối thiểu/khóa đào tạo.

- Bồi dưỡng các lớp có thời gian học từ 01 tháng đến dưới 03tháng được hỗ trợ 0,3 lần mức lương tối thiểu/khóa bồi dưỡng.

- Bồi dưỡng các lớp có thời gian học từ 03 tháng trở lênđược hỗ trợ 0,5 lần mức lương tối thiểu/khóa bồi dưỡng.

d) Đền bù chi phí hỗ trợ:

Những trường hợp đã được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo theoquy định tại các Điểm c, Khoản 1 nêu trên phải đền bù 100% chi phí hỗ trợ nếuhọc viên tự ý bỏ việc, thôi việc, xin chuyển công tác ra khỏi tỉnh hoặc khôngtuân theo sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

2. Chế độ khuyến khích đào tạo

a) Đối tượng áp dụng:

Cán bộ, công chức, viên chức nằm trong diện quy hoạch, kếhoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt, được cử đi đào tạo đại học và sau đại học tại các cơ sở đào tạotrong nước, các cơ sở đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài và tại nướcngoài thuộc danh mục các chuyên ngành, trình độ đào tạo tỉnh cần khuyến khích.

b) Điều kiện được hưởng chế độ khuyến khích:

Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ khuyến khíchphải đủ các điều kiện sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyềnquyết định cử đi đào tạo trình độ đại học, sau đại học có chuyên ngành phù hợpvới chuyên ngành đã đào tạo trước đó hoặc phù hợp với vị trí việc làm đang đảmnhiệm; thuộc danh mục các chuyên ngành, trình độ tỉnh cần khuyến khích đào tạodo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên, trong đó cóít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ liền kề với thời điểm được cửđi đào tạo; tuổi đời không quá 35 tuổi đối với đào tạo đại học và không quá 40tuổi đối với đào tạo sau đại học lần đầu tính từ thời điểm được cử đi đào tạo.

- Đã tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy tập trung đốivới những trường hợp cử đi đào tạo sau đại học.

- Có cam kết trở về phục vụ công tác tại tỉnh với thời gianít nhất là 10 năm sau khi đã hoàn thành khóa đào tạo.

- Đã có Bằng tốt nghiệp và trở về công tác tại tỉnh theo camkết.

c) Chế độ khuyến khích:

- Đào tạo trình độ Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩchuyên khoa II được khuyến khích bằng 60 lần mức lương tối thiểu/người.

- Đào tạo trình độ Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, Dược sĩchuyên khoa I được khuyến khích bằng 40 lần mức lương tối thiểu/người.

- Đào tạo trình độ đại học được khuyến khích bằng 20 lần mứclương tối thiểu/người.

Riêng đối với nữ giới được cử đi đào tạo, còn được hưởngthêm 10% các mức khuyến khích tương ứng nêu trên.

d) Đền bù chi phí khuyến khích:

Những trường hợp đã được hưởng chế độ khuyến khích một lầnsau khi tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học, sau đại học mà chưa hết thời gianphục vụ theo cam kết, tự ý bỏ việc hoặc xin chuyển công tác ra khỏi tỉnh, khôngtuân theo sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền, phải đền bù 100%kinh phí khuyến khích đã được hưởng.

đ) Riêng đối với viên chức công tác trong ngành giáo dụckhông nằm trong diện quy hoạch, kế hoạch được cử đi đào tạo sau đại học, nhưngcó nguyện vọng xin đi đào tạo sau đại học diện ngoài kế hoạch, tự túc kinh phíđào tạo, có chuyên ngành, trình độ thuộc danh mục các chuyên ngành, trình độđào tạo tỉnh cần khuyến khích, thì được xem xét cử đi đào tạo nhưng không đượchưởng chế độ khuyến khích nêu trên.

3. Chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao vềcông tác tại tỉnh

a) Đối tượng áp dụng:

- Những người có trình độ: Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dượcsĩ chuyên khoa II; Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, Dược sĩ chuyên khoa I, Bác sĩđào tạo hệ chính quy, có kinh nghiệm, có năng lực thực tiễn, có tuổi đời khôngquá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

- Những người có trình độ, năng khiếu hoạt động trong lĩnhvực nghệ thuật được phong tặng danh hiệu cao qu‎ý của nhà nước như Nghệ sỹnhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổiđối với nữ.

- Những người có trình độ, năng khiếu hoạt động trong lĩnhvực thể dục thể thao được phong tặng danh hiệu Vận động viên cấp kiện tướng,Vận động viên cấp I có tuổi đời không quá 30 tuổi.

b) Điều kiện được hưởng chính sách thu hút:

Người có trình độ chuyên môn cao được hưởng chính sách thuhút phải đủ các điều kiện sau đây:

- Người có trình độ Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩchuyên khoa II; Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, Dược sĩ chuyên khoa I, Bác sĩđào tạo hệ chính quy; Nghệ sĩ, vận động viên phải nằm trong danh mục các chuyênngành, trình độ cần thu hút do Ủy ban nhân tỉnh ban hành.

- Được tiếp nhận hoặc tuyển dụng vào làm việc tại các cơquan Đảng, đoàn thể; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

- Có cam kết phục vụ công tác tại tỉnh với thời gian ít nhấtlà 10 năm.

c) Chính sách thu hút:

- Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II, Dược sĩ chuyên khoa II,Nghệ sĩ nhân dân: 100 lần mức lương tối thiểu/người;

- Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I, Dược sĩ chuyên khoa I, Nghệsĩ ưu tú: 60 lần mức lương tối thiểu/người;

- Bác sĩ đào tạo hệ chính quy, Vận động viên cấp kiện tướng,Vận động viên cấp I: 30 lần mức lương tối thiểu/người;

d) Đền bù chi phí thu hút:

Những người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh,đã được hưởng chính sách thu hút mà chưa hết thời gian yêu cầu phục vụ theo camkết mà tự ý bỏ việc; xin chuyển công tác ra khỏi tỉnh thì phải bồi thường 100%kinh phí thu hút đã được hưởng.

4. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ, khuyếnkhích và thu hút được bố trí từ nguồn ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồidưỡng hàng năm của tỉnh.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

1. Những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử điđào tạo, bồi dưỡng; được tiếp nhận, tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quanĐảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theochính sách thu hút trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, đủ điềukiện được hưởng chế độ hỗ trợ, khuyến khích, chính sách thu hút theo quy địnhtại Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh,thì được hưởng chế độ hỗ trợ, khuyến khích và chính sách thu hút theo quy địnhtại Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND

2. Những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cử điđạo tạo, bồi dưỡng, được tiếp nhận, tuyển dụng kể từ thời điểm Nghị quyết nàycó hiệu lực thi hành thì được hưởng chế độ hỗ trợ, khuyến khích và chính sáchthu hút theo quy định tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhândân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày21/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh “Về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối vớicán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hútngười có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn”.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết; ban hành danh mục các chuyên ngành, trình độ tỉnh cầnkhuyến khích đào tạo và thu hút cho từng thời kỳ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóaXV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm