HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho phát lại các chương trình

phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT , ngày 26/12/2012 của liên bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 18/TTr-UBND , ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo tỉnh Phú Yên giai đoạn 2014-2015 như sau:

1. Hỗ trợ phát lại các chương trình truyền hình:

- Phát lại chương trình có thời lượng không quá 15 phút: 200.000 đồng/chương trình;

- Phát lại chương trình có thời lượng trên 15 phút đến 30 phút: 400.000 đồng/chương trình;

- Phát lại chương trình có thời lượng trên 30 phút đến 45 phút: 600.000 đồng/chương trình.

2. Hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh ở các đài truyền thanh cấp huyện, xã: mức hỗ trợ là 40% mức hỗ trợ phát lại chương trình truyền hình cùng khung thời lượng.

Danh mục chương trình do Trung ương hoặc cấp tỉnh cung cấp, khung giờ phát sóng và các chương trình được phát sóng theo thỏa thuận hoặc hướng dẫn của cơ quan đặt hàng.

Các quy định khác không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao:

1. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2014./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Việt