UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

về bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao

________________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân tối cao;

Xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết định số 133/QĐ-TCCB ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Thống kê - tổng hợp thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 2. Biên chế, cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Thống kê - tổng hợp thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định.

Điều 3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Phú Trọng