CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1997

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1997

Trong hai ngày 17 và 18/11/1997, Chính phủ họp phiên họp thường kỳ tháng 11/1997 thảo luận và quyết định các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình bày tóm tắt một số vấn đề lớn trong dự thảo Báo cáo trình Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khoá VIII. Chính phủ đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về tư tưởng chủ đạo của hội nghị, về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và những nguyên nhân tồn tại, yếu kém hiện nay, về chủ chương và chính sách lớn nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cần kiệm thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ nay đến năm 2000 và một số năm đầu của thế kỷ tới. Chính phủ giao Tổ biên tập tổng hợp của Ban Chỉ đạo chuẩn bị Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII, căn cứ các ý kiến trong quá trình thảo luận và phát biểu kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải, hoàn chỉnh văn bản góp ý kiến của Chính phủ về bản báo cáo trình ra Hội nghị này.

2. Chính phủ đã cho ý kiến và thông qua Dự án Luật Khoa học và Công nghệ. Chính phủ giao Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và môi trường tiếp thu các ý kiến trong phiên họp, phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh Dự án Luật nói trên để trình Quốc Hội.

3. Chính phủ đã cho ý kiến và thông qua Dự án Pháp lệnh Ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế (sửa đổi). Chính phủ giao Bộ trưởng Ngoại giao tiếp thu các ý kiến trong phiên họp, phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh Dự án Pháp lệnh về Điều ước quốc tế để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội trong tháng 11/1997.

4. Chính phủ thảo luận và nhất trí với những nội dung sửa đổi của dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn về mặt pháp lý cho quá trình đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Chính phủ giao Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ trưởng Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 11/1997; giao thủ trưởng các cơ quan liên quan ban hành thông tư hướng dẫn thi hành ngay khi Nghị định có hiệu lực.

5. Ngoài Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được quyết định tại Nghị quyết 85/CP - m ngày 11 tháng 7 năm 1997, Chính phủ quyết định bổ sung Chương trình Giải quyết việc làm vào danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí Chương trình này cùng với 6 Chương trình đã được quyết định vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 1998 để trình Quốc hội thông qua./.

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng