HỘI ĐNG NHÂN DÂN TNH ĐNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/ 2013/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÁC SÁNG LẬP VIÊN HỢP TÁC XÃ CHUẨN BỊ THÀNH LẬP, CÁC ĐỐITƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xãchuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã;

Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày06 tháng 6 năm 2013 củaỦy bannhân dântỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị thông qua quy định chế độ hỗ trợ các sáng lậpviên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợptác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 28tháng 6 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiếncủa các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thốngnhất quy định chế độ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập,các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1. Hỗ trợ khuyến khích thành lập hợptác xã:

a) Chi tổ chức các lớp hướng dẫn tậptrung theo nhóm ngành, nghề hoặc theo khu vực xã, liên xã hoặc huyện với thờigian tối đa cho một khóa hướng dẫn tậptrung là 5 ngày. Bao gồm:

- Chi thù lao giảng viên, báo cáoviên, phụ cấp tiền ăn, tiền phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên:thực hiện theo mức quy định phù hợp với Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày21/9/2010của Bộ Tài chính quy định lậpdự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tácđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Chi nước uống cho học viên: 10.000đồng/người/ngày;

- Các chi phí khác có liên quan trựctiếp đến việc tổ chức lớp: khoán 1.000.000đồng/ngày/lớp.

b) Chi tư vấn trực tiếp:

- Đối với hướng dẫn viên, cộng tácviên không phải là cán bộ, công chức.

+ Thù lao: 15.000 đồng/người/giờhướng dẫn trực tiếp;

+ Chi phí đi lại: 15.000đồng/người/ngày trong trường hợp đi về trongngày. Trường hợp đi tư vấn ở xa, phải nghỉ lại thì được thanh toán chế độ côngtác phí theo quy định như đối với cán bộ, công chức.

- Đối với hướng dẫn viên, cộng tácviên là cán bộ, công chức: bồi dưỡng 70.000 đồng/người/buổi hướng dẫn trực tiếp.

c) Hỗ trợ cho đại hội thành lập vàlàm thủ tục đăng ký kinh doanh: khoán 10.000.000đồng/hợp tác xã.

2. Hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng các đốitượng của hợp tác xã:

a) Hỗ trợ cho các chức danh trong BanQuản trị, Ban Chủ nhiệm, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng.

- Hỗ trợ tiền tàu, xe, phà, đò đi vàvề từ trụ sở hợp tác xã đến cơ sở đào tạo: khoán150.000 đồng/người/khóa học;

- Hỗ trợ tiền mua giáo trình, tài liệutrực tiếp phục vụ chương trình khóa học (không bao gồm tài liệu tham khảo):theo thực tế của cơ sở bồi dưỡng;

- Đối với các chức danh thuộc hợp tácxã nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và hoạt động dịch vụ có liên quan theoQuyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (gọi chung là hợp tác xã nông nghiệp), ngoài các nội dunghỗ trợ trên còn được hỗ trợ khoán tiềnăn, mức 50.000 đồng/người/ngày.

b. Hỗ trợ chi phí cho cơ quan tổ chứclớp học.

- Thuê hội trường, phòng học (nếu có);

- Chi in chứng chỉ hoặc giấy chứngnhận tốt nghiệp khóa học, văn phòng phẩm, thuê phương tiện, trang thiết bị phụcvụ giảng dạy;

- Chi nước uống cho học viên: 10.000đồng/người/ngày;

- Chi thù lao giảng viên, báo cáoviên (gồm cả thù lao soạn giáo án, bài giảng), phụ cấp tiền ăn, phương tiện đilại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên: thực hiện theo mức quy định phù hợp vớiThông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Chi tổ chức tham quan, khảo sátthuộc chương trình khóa học: tùy theo yêu cầu của khóa học có tổ chức thamquan, khảo sát được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong chương trình khóa học,các cơ sở đào tạo được chi trả tiền thuê xe và các chi phí liên hệ để tổ chứctham quan, khảo sát cho học viên theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, hợp lệ.

3. Các nội dung khác thực hiện theoThông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗtrợ các sáng lập viênhợp tác xã chuẩn bịthành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.

4. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01tháng 7 năm 2013.

Điều 2.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổchức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ6 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàythông qua./.


Nơi nhận:
- UBTVQH; VPCP (I,II);
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân