HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2013/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH HƯỚNG NỘIDUNG HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC CỦA THÔN, KHỐI PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã,phường, thị trấn ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quyước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000 của Bộ Tư pháp - Bộ Văn hóa Thông tin - Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ướccủa làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư; Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN-UBQGDSKHHGĐ ngày 09/7/2001 của Bộ Tư pháp- Bộ Văn hóa Thông tin - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam - Ủy ban Quốc gia dân số, kế hoạch hóa gia đình hướng dẫn bổ sungThông tư liên tịch số 03/2000/TTLT /BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thựchiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiệnchính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình;

Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày21/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồngnhân dân tỉnh về Định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, khối phố trênđịa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dântỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết nàyĐịnh hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnhLạng Sơn.

Điều 2. Quản lý nhà nước về xây dựng vàthực hiện hương ước, quy ước (sau đây gọi chung là hương ước)

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhànước về xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, khối phố, khu phố (sau đây gọichung là thôn, khối phố) trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm:

a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩmquyền, văn bản chỉ đạo về xây dựng và thực hiện hương ước của thôn, khối phốtrên địa bàn tỉnh;

b) Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành,hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận hương ước; kiểm tra việc thihành pháp luật về xây dựng và thực hiện hương ước;

c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quanđến xây dựng và thực hiện hương ước; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựnghương ước;

d) Đánh giá, sơ kết, tổng kết tình hình xây dựngvà thực hiện hương ước trên địa bàn tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và BộTư pháp theo quy định;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theoquy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Công nhận hương ước của các thôn, khối phốtheo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, bảo đảm hương ước có nội dungphù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcvà Định hướng nội dung hương ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơnban hành kèm theo Nghị quyết này;

b) Tập huấn nghiệp vụ, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểmtra việc xây dựng và thực hiện hương ước trên địa bàn;

c) Đánh giá, sơ kết, tổng kết việc xây dựng vàthực hiện hương ước trên địa bàn huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theoquy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các thôn, khối phốxây dựng hương ước có nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Định hướng nội dung hươngước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Nghị quyếtnày;

b) Lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện, thànhphố quyết định công nhận hương ước của thôn, khối phố theo đúng trình tự, thủtục, thời gian pháp luật quy định;

c) Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiệnhương ước trên địa bàn;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theoquy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao choỦy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhLạng Sơn khóa XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm

ĐỊNH HƯỚNG

NỘI DUNG HƯƠNGƯỚC, QUY ƯỚC CỦA THÔN, KHỐI PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồngnhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Hương ước là văn bản quy phạm xã hội trong đóquy định các quy tắc xử sự chung do cộng đồng dân cư cùng thoả thuận đặt ra đểđiều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân nhằm giữ gìn vàphát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hoá trên địa bànthôn, khối phố, góp phần hỗ trợ tích cực cho việc quản lý nhà nước bằng phápluật.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều kiệnkinh tế - xã hội, trình độ dân trí, phong tục, tập quán tốt đẹp, góp phần đưapháp luật vào cuộc sống của nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh định hướng xâydựng và thực hiện hương ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhưsau:

I. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC

1. Việc xây dựng và thực hiện hương ướcphải bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; nộidung hương ước không trái pháp luật, phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp vàđiều kiện cụ thể của từng thôn, khối phố.

2. Phát huy tính tự quản, tăng cường tìnhđoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất vàtinh thần của nhân dân; các tranh chấp, mâu thuẫn xích mích nhỏ trong nhân dânphải được giải quyết thông qua phương thức hòa giải ở cơ sở theo quy định.Những hành vi vi phạm pháp luật phải do các cơ quan có thẩm quyền xử lý theoquy định của pháp luật.

3. Mỗi thôn, khối phố chỉ xây dựng 01(một) bản hương ước; hương ước của thôn, khối phố phải được Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố công nhận mới có giá trị thi hành.

II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG HƯƠNG ƯỚC

Hương ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnhcó phần Lời nói đầu để ghi nhận truyền thống văn hóa và mục đích của việc xâydựng hương ước.

Nội dung hương ước được chia thành các chương,mục, điều, khoản, điểm. Các quy định trong hương ước cần ngắn gọn, cụ thể,thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ. Các nội dung chính cần được quy định trong hươngước như sau:

1. Về phát triển kinh tế, nâng cao đời sốngnhân dân; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị; bảo vệ môi trường; bảo vệ vàphát triển rừng

1.1. Về phát triển kinh tế, nâng cao đờisống nhân dân

Đề ra các biện pháp nhằm phát triển kinh tế, sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ; duy trì và phát triển các làng nghề, ngành nghềtruyền thống của địa phương; có biện pháp giúp đỡ lẫn nhau về vốn, truyền đạtkinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoahọc kỹ thuật vào sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm... nhằm nâng cao thu nhập chogia đình và cộng đồng dân cư.

Khuyến khích việc thành lập, tham gia các Hợptác xã, Tổ hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình.

1.2. Về xây dựng nông thôn mới, xây dựngđô thị

- Đề ra các nội dung, biện pháp vận động nhândân tích cực hưởng ứng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của, công laođộng để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng trênđịa bàn.

- Đề ra biện pháp xây dựng, bảovệ, duy trì, giữ gìn đường, ngõ sạch; xây dựng tuyến phố văn minh xanh, sạch, sáng, đường thông, hè thoáng; bảo vệ không gian, kiến trúc,cảnh quan đô thị. Khi xây dựng nhà, công trình phải xin cấp giấy phép xây dựngtheo quy định của pháp luật.

1.3. Bảo vệ môi trường, bảovệ và phát triển rừng

Đề ra biện pháp thích hợp nhằm vận động, khuyếnkhích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ môi trường,bảo vệ và phát triển rừng như:

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong giađình, trong thôn, khối phố; việc xả nước thải, chất thải không ảnh hưởng đến hộgia đình khác và môi trường xung quanh; có ý thức bảo vệ nguồn nước ao, hồ,sông, suối. Khuyến khích hình thành các tổ tự quản vệ sinh môi trường.

- Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm phải hợp vệsinh; không thả rông gia súc; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh,không làm lây lan dịch bệnh. Việc sử dụng các loại thức ăn, hóa chất trong chănnuôi, trồng trọt và chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm phải đảm bảo đúng quytrình tiêu chuẩn kỹ thuật, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, khônggây ô nhiễm môi trường. Có các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho giasúc, gia cầm.

-Đề ra các biện pháp vận độngnhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, như: Nhận trồng, khoanh nuôi, táisinh rừng; không chặt phá rừng làm nương rẫy; không khai thác rừng và lâm sảntrái phép; không săn bắn, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, giết thịt trái phépcác loại động vật hoang dã, quý hiếm. Thực hiện các biện pháp phòng, chống cháyrừng. Khuyến khích các thôn có các hình thức thiết thực tổ chức hưởng ứng thựchiện Tết trồng cây trên địa bàn.

2. Về xây dựng nếp sống văn hóa

2.1. Về xây dựng gia đình văn hóa

Thực hiện chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy, thươngyêu giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnhphúc, bền vững; không có bạo lực gia đình;ôngbà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Mọi gia đình phấn đấu hàng nămđạt danh hiệu "gia đình văn hóa".

2.2. Về xây dựng thôn, khối phố văn hóa

Đề ra các quy tắc giao tiếp, ứng xử giữa các hộgia đình, cá nhân trong thôn, khối phố như: Có ý thức xây dựng và phát huy tìnhlàng nghĩa xóm; tôn trọng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau; phát huy truyềnthống "đền ơn, đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn","tương thân, tương ái". Không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nhữngngười có điều kiện, hoàn cảnh như: Hộ nghèo, người bị khiếm khuyết về thể chấthoặc tinh thần, người nhiễm HIV/AIDS. Có các biện pháp bảo tồn và phát huy cácgiá trị văn hóa truyền thống của thôn, khối phố; từng bước loại bỏ các hủ tụclạc hậu ra khỏi đời sống. Xây dựng và duy trì hoạt động của nhà văn hóa thôn,khối phố, đội văn nghệ quần chúng và các loại hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao.

Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư",xây dựngthôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa.

2.3. Về thực hiện chính sách dân số - kếhoạch hóa gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chăm sóc sức khỏe nhândân

- Vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa giađình, như: Mỗi cặp vợ chồng chỉ có 01 hoặc 02 con, không sinh con thứ 03 trởlên. Không lựa chọn giới tính thai nhi. Không phân biệt đối xử giữa con trai vàcon gái. Chủ động, tự nguyện áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Tiêmphòng đầy đủ cho bà mẹ, trẻ em.

- Gia đình có trách nhiệm thương yêu, nuôidưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em để trở thành người có ích cho gia đình và xãhội. Gia đình tạo điều kiện cho con em được đi học đúng độ tuổi, phối hợp vớinhà trường, xã hội quản lý, giáo dục trẻ em trước, trong và sau giờ học. Phòng,chống các hành vi xâm hại trẻ em.

Hương ước có thể đề ra các biện pháp khuyếnkhích tinh thần học tập của con em mình như: Xây dựng tủ sách của thôn, khốiphố; ghi vào sổ vàng truyền thống; lập Quỹ khuyến học để tặng thưởng cho cáccháu học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó…

- Tuyên truyền, vận động nhân dân có nếp sốnglành mạnh, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao; tham gia các hìnhthức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội phù hợp; khi ốm đau cần đến cơ sở y tế đểkhám bệnh, chữa bệnh.

2.4. Về thực hiện nếp sống văn minh trongviệc cưới, việc tang, lễ hội

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việccưới:

Việc kết hôn phải được thực hiện theo đúng quyđịnh của pháp luật về hôn nhân và gia đình, như: Hôn nhân trên cơ sở tự nguyện;bảo đảm về độ tuổi kết hôn, không tảo hôn; không vi phạm các trường hợp cấm kếthôn; thực hiện đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã.

Việc tổ chức cưới đảm bảo trang trọng, tiếtkiệm, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống vănhóa và hoàn cảnh gia đình; không thách cưới cao, không phô trương, lãng phí;hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá trong đám cưới. Việc tổ chức cưới không làmảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự công cộng.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việctang:

Mọi người có trách nhiệm quan tâm động viên,chia sẻ, giúp đỡ khi gia đình trong thôn, khối phố có việc tang. Lễ tang đượctổ chức chu đáo, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hoá dân tộcvà hoàn cảnh gia đình. Hạn chế, từng bước xóa bỏ các thủ tục rườm rà, lạc hậutrong việc tang. Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang chỉ nên thực hiện trong nộibộ gia đình, dòng họ. Thời gian mai táng người chết phù hợp với quy định củapháp luật. Hạn chế đốt vàng mã, đồ mã, hạn chế sử dụng vòng hoa.

Khuyến khích các thôn, khối phố thành lập Hộihiếu để tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc tang.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội:

Các nghi thức lễ hội được thực hiện trang trọng,phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, ý nghĩa của lễ hội; đề ra các biệnpháp để bảo tồn các nghi lễ truyền thống văn hóa của lễ hội. Các hoạt động vănhóa, thể thao trong lễ hội lành mạnh, bổ ích, phù hợp với tính chất của lễ hội.Có biện pháp giữ gìn an toàn, an ninh trật tự trong lễ hội. Đề ra các hình thứctuyên truyền, vận động để người dân có ý thức tránh xa các tệ nạn như: Cờ bạc,mê tín dị đoan…

3. Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tộiphạm và tệ nạn xã hội

- Đề ra các biện pháp giữ gìn an ninh trật tựtrong thôn, khối phố; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chốngtội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn như ma túy, cờ bạc, trộm cắp, rượu chè bêtha…, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng. Xây dựngthôn, khối phố đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự".

Khuyến khích việc thành lập các tổ chức tự quảncủa thôn, khối phố để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốtcác quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch (kết hôn, khai sinh, khai tử,nuôi con nuôi…), pháp luật về cư trú (đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú);pháp luật về an toàn giao thông và các lĩnh vực pháp luật khác; không sử dụnglòng đường, hè phố trái phép.

Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật cầnphải báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo cho trưởng thôn, khối phốđể báo cơ quan có thẩm quyền.

- Đề ra các biện pháp góp phần bảo vệ tài sảnnhà nước, tài sản công cộng trên địa bàn như: Trường học, nhà văn hoá, sân tậpthể dục thể thao, đường giao thông, cầu cống, di tích lịch sử, văn hoá, đườngdây tải điện, nguồn nước sinh hoạt, đập nước, mương máng, ao hồ, công viên, câyxanh, đèn chiếu sáng…, không lấn chiếm, xâm hại hành lang bảo vệ các côngtrình. Mọi người có ý thức bảo vệ tài sản của mình và của người khác.

- Tuyên truyền, vận động người dânkhông kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trungđông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng.

4. Về tham gia quản lý nhà nước, quản lý xãhội; xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức tự quản, các tổ chức đoàn thể thôn,khối phố vững mạnh

4.1. Về tham gia quản lý nhà nước, quản lýxã hội

- Đề ra các biện pháp, phương thức thích hợpgiúp nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm và phát huyquyền tự do, dân chủ của nhân dân; động viên và tạo điều kiện để nhân dân thựchiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân. Vận động nhân dân tham gia các hoạtđộng, phong trào do cấp có thẩm quyền hoặc do thôn, khối phố phát động (như:Tham gia các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri, tham gia góp ý vào các dự thảo vănbản do cấp có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân ở cơ sở…).

4.2. Xây dựng hệ thống chính trị, tổ chứctự quản, các tổ chức đoàn thể thôn, khối phố vững mạnh

- Đề ra các biện pháp nhằm xây dựng thôn, khốiphố vững mạnh, Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể, tổ chức tự quảnhoạt động tốt.

- Đề ra biện pháp nhằm tạo điều kiện cho Tổ hòagiải và các hòa giải viên hoạt động theo quy định của pháp luật; khuyến khích giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dânthông qua Tổ hòa giải ở cơ sở; các bên nghiêm chỉnh, tự giác thực hiệnkết quả hòa giải thành.

- Đề ra các biện pháp nhằm huy động, vận độngnhân dân đóng góp các loại quỹ, các khoản đóng góp theo quy định của pháp luậtvà phù hợp với khả năng đóng góp của nhân dân. Việc quản lý, sử dụng quỹ, cáckhoản thu của thôn, khối phố phải được công khai theo quy định. Hương ước thônkhông được đặt ra các khoản phí, lệ phí.

5. Về các biện pháp thưởng, phạt

- Hương ước có thể đề ra các biện pháp, hìnhthức khen thưởng đối với các gia đình, cá nhân có thành tích trong xây dựng vàthực hiện hương ước, như: Nêu gương người tốt, việc tốt; lập, ghi vào sổ vàngtruyền thống để ghi nhận công lao, thành tích của tập thể, cá nhân; bình xét,công nhận gia đình văn hóa và các hình thức biểu dương khen thưởng khác do cộngđồng tự thỏa thuận hoặc đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng theo quy địnhcủa pháp luật.

- Đối với các hành vi vi phạm các quy định củahương ước chủ yếu áp dụng các hình thức giáo dục, phê bình, nhắc nhở của giađình, tập thể, cộng đồng dân cư. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hương ước thìcó thể buộc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong phạm vi cộng đồng hoặc ápdụng các biện pháp phạt nhưng không được đặt ra các biện pháp xử phạt nặng nềxâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền lợi hợppháp khác của công dân trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Các hành vi vi phạm pháp luật phải được chuyểntới cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật, khôngbao che, xử lý nội bộ ở thôn, khối phố.

6. Các nội dung khác

Tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội, trình độdân trí, phong tục tập quán cụ thể của từng thôn, khối phố, hương ước có thểquy định các nội dung khác trên cơ sở không trái với chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sát với điều kiện thực tiễn củatừng thôn, khối phố.

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH LẠNG SƠN