HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về quy định số lượng, mức phụ cấp đội ngũ cộng tác viên

bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

_____________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP , ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 181/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH , ngày 15/12/2011 của liên bộ: Tài chính - Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 24/TTr-UBND , ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về số lượng và mức phụ cấp đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên, với những nội dung sau:

1. Mỗi thôn, buôn, khu phố được bố trí 01 cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2. Mức phụ cấp hàng tháng cho mỗi cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em bằng 0,15 lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo quy định của Chính phủ.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển do ngân sách tỉnh đảm bảo.

- Các xã, phường, thị trấn còn lại do ngân sách huyện, thị xã, thành phố đảm bảo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2014.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐND tỉnh giao:

1. UBND tỉnh quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và các quyền lợi liên quan đối với đội ngũ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2014./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Việt