HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH MỨC CHI BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT ĐOÀN VĂN CÔNGĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướngChính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểudiễn nghệ thuật ngành Văn hóa - Thông tin.

Xét Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị thôngqua quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văncông Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của BanKinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thốngnhất quy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văncông Đồng Tháp.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với lao động biểu diễnnghệ thuật, gồm: nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên, công nhân viên của Đoàn Văncông Đồng Tháp.

2. Nội dung và mức chi:

a) Bồi dưỡng tập luyện:

- Mức 50.000 đồng/người/ngày, áp dụngđối với diễn viên đóng vai chính;

- Mức 40.000 đồng/người/ngày, áp dụngđối với diễn viên đóng vai chính thứ;

- Mức 25.000 đồng/người/ngày, áp dụngđối với diễn viên đóng vai phụ, phục vụ.

b) Bồi dưỡng biểu diễn:

- Mức 130.000 đồng/người/buổi diễn,áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính, chỉ đạo nghệ thuật buổi diễn;

- Mức 100.000 đồng/người/buổi diễn,áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính thứ;

- Mức 50.000 đồng/người/buổi diễn, ápdụng đối với diễn viên đóng vai phụ, phục vụ và các nhân viên khác (kể cảtrưởng, phó đoàn, cấp dưỡng).

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí chi bồi dưỡng đối với laođộng biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp sử dụng từ nguồn kinh phí sựnghiệp văn hóa được bố trí trong dự toán giao hàng năm của đơn vị.

4. Các nội dung khác thực hiện theoquy định tại Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01/12/2006của Bộ Văn hóa - Thông tin - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính.

5. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01tháng 7 năm 2013.

Điều 2. GiaoChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyếtnày.

Điều 3. Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.


Nơi nhận:
- UBTVQH; VPCP (I,II);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- Đoàn Văn công Đồng Tháp;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân