HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜITRỰC TIẾP TRÔNG COI DI TÍCH ĐÃ XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001, Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 26 tháng 11năm 2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc hỗtrợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi di tích đã xếp hạng trên địa bàntỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trích ngân sách tỉnh hỗ trợ cho người trực tiếp trông coi các di tích đãxếp hạng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Là người trực tiếp trông coi di tích được cấpcó thẩm quyền công nhận.

2. Mức hỗ trợ

a) Người trông coi di tích cấp Quốc gia: 0,2 mức lương cơsở/tháng/ người/di tích.

b) Người trông coi di tích cấp tỉnh: 0,1 mức lương cơsở/tháng/người/di tích.

3. Kinh phí thực hiện

Được trích từ ngân sách cấp tỉnh và được cân đối trong dựtoán ngân sách các cấp hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiệnnghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giámsát việc thực hiện nghị quyết.

3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Cácquy định trước đây trái với nghị quyết này đều bị bãi bỏ.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họpthứ 8 thông qua ngày 12/12/2013./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng