HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2013/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH KHUNG MỨC CHI GIẢI THƯỞNG ĐỐI VỚI HỘI THI, HỘI DIỄN THUỘC LĨNH VỰC VĂNHÓA, NGHỆ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đề nghị thông quaquy định khung mức chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực vănhóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vàý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy địnhkhung mức chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa,nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Áp dụng đối với cá nhân, tổ chứckhi tham gia hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàntỉnh Đồng Tháp.

2. Khung mức chi:

a) Đối với tập thể: hệ số từ 0,4đến 6,5 lần mức lương tối thiểu chung.

b) Đối với cá nhân: hệ số từ 0,2đến 5,5 lần mức lương tối thiểu chung.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí chi giải thưởng hội thi,hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh sử dụng từ nguồnkinh phí sự nghiệp văn hóa theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn thu, nguồnhuy động hợp pháp khác của đơn vị.

4. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Tháp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giámsát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 7 năm2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:
- UBTVQH; VPCP (I, II);
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân