HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/2015/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN GHI THU, GHI CHI VIỆN PHÍ NĂM 2014 VÀ QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊAPHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe Tờ trình số 9121/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố về việc điều chỉnh dự toán và phê chuẩn quyết toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh giảm dự toán ghi thu, ghi chi viện phí được để lại chi quản lý qua NSNN năm 2014 là 752.800 triệu đồng, gồm: Ngân sách cấp thành phố là 625.000 triệu đồng và ngân sách cấp quận, huyện phường xã là 127.800 triệu đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2014.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 20.092.031 triệu đồng (Hai mươi nghìn không trăm chín mươi hai tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách trung ương là 3.671.140 triệu đồng (Ba nghìn sáu trăm bảy mươi mốt tỷ, một trăm bốn mươi triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 16.420.891 triệu đồng (Mười sáu nghìn, bốn trăm hai mươi tỷ, tám trăm chín mươi mốt triệu đồng), gồm:

a) Ngân sách thành phố : 13.056.675 triệu đồng.

Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là: 867.453 triệu đồng.

b) Ngân sách quận, huyện : 2.796.123 triệu đồng.

c) Ngân sách phường, xã : 568.093 triệu đồng.

Điều 3. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2014.

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2014 là 15.972.605 triệu đồng (Mười lăm nghìn chín trăm bảy mươi hai tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu đồng), gồm:

1. Ngân sách thành phố : 12.835.822 triệu đồng.

Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2015 là 2.590.684 triệu đồng, gồm: chi chuyển nguồn các khoản trong cân đối ngân sách là 2.527.225 triệu đồng, chi chuyển nguồn các khoản để lại chi quản lý qua ngân sách là 63.459 triệu đồng.

2. Ngân sách quận, huyện : 2.592.993 triệu đồng.

3. Ngân sách phường, xã : 543.790 triệu đồng.

Điều 4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2014.

1.Kết dư ngân sách địa phương năm 2014 : 448.286 triệu đồng.

a) Kết dư ngân sách thành phố : 220.853 triệu đồng.

- Kết dư cân đối ngân sách : 212.014 triệu đồng;

Trong đó: kinh phí chuyển vào thu ngân sách năm 2015 để tiếp tục theo dõi thu hồi ngân sách là 130.648 triệu đồng.

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 8.839 triệu đồng.

b) Kết dư ngân sách quận, huyện : 203.130triệu đồng.

- Kết dư cân đối ngân sách : 199.972 triệu đồng;

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 3.158 triệu đồng.

c) Kết dư ngân sách phường, xã : 24.303triệu đồng.

- Kết dư cân đối ngân sách : 24.095 triệu đồng;

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 208 triệu đồng.

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2014.

a) Kết dư ngân sách thành phố:

- Kết dư cân đối ngân sách thành phố (sau khi trừ kinh phí chuyển vào thu ngân sách năm 2015 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ) được trích năm mươi phần trăm (50%) chuyển vào Quỹ Dự trữ tài chính với số tiền là40.683 triệu đồng; Số còn lại 40.683 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2015.

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách là 8.839 triệu đồng chuyển vào thu để lại quản lý chi qua ngân sách thành phố năm 2015.

b) Kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã: kết chuyển một trăm phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2015 tương ứng với mỗi cấp ngân sách.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính; Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban TV Thành ủy, các ban của Đảng;
- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;
- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP;
- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; - Thường trực HĐND 11 xã huyện Hòa Vang;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐND (3).

CHỦ TỊCH
Trần Thọ