HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ LuậtNgân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêuvốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-BKTNS ngày 05tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiếncủa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số61/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcđiều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010, nội dung cụ thể nhưsau:

Tổng số vốnđiều chỉnh lại là 3.559.074 triệu đồng. Trong đó:

1. Nguồn vốnxây dựng cơ bản cân đối qua ngân sách: 1.009.074 triệu đồng

- Vốn Trungương hỗ trợ có mục tiêu: 529.204 triệu đồng

- Vốn cân đốiqua ngân sách địa phương: 479.870 triệu đồng

2. Nguồn vốntạm mượn ngân sách Đảng: 20.000 triệu đồng

3. Vay tíndụng ưu đãi: 30.000 triệu đồng

4. Nguồn vốntrái phiếu Chính phủ: 2.500.000 triệu đồng

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy bannhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiệnNghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi támthông qua, thay thế Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2009 củaHội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm2010./.

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn