HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2013 /NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁCKHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luậtban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLTBTC-TTCP ngày30/5/2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dự toán,quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi pháthiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm2013 của UBND tỉnh về việc Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiệnqua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhLạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh trađã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi: Quy định mức trích từ các khoản thu hồi pháthiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàntỉnh Lạng Sơn.

b) Đối tượng: Mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện quacông tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với các cơ quan thanhtra nhà nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Thanh tra tỉnh; Thanh tra Sở; Thanh trahuyện, thành phố.

2. Mức trích:

a) Đối với Thanh tra tỉnh:

- Được trích 30% trên tổng số tiền từ các khoản thu hồi pháthiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộpđến 10 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

b) Đối với Thanh tra Sở; Thanh tra các huyện, thành phố:

- Được trích 30% trên tổng số tiền từ các khoản thu hồi pháthiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với số nộpđến 1 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 20% trên tổng số tiền từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp từ trên 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng/năm;

- Được trích bổ sung thêm 10% trên tổng số tiền từ các khoảnthu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đốivới số nộp từ trên 2 tỷ đồng/năm.

3. Các quy định khác: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định việc lập dựtoán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồiphát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dântỉnh thông qua.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoáXV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm