HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/2015/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI TRỰC TIẾP GIÚP ĐỠ NGƯỜI ĐƯỢCGIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủyban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứLuật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứNghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chếđộ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 48/2014/TT-BCA ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thihành một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quyđịnh chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thịtrấn;

Căn cứ Thông tư 193/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định quản lý vàsử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dụctại xã, phường, thị trấn;

Qua xem xét dựthảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hànhNghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáodục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ ngườiđược giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Đối tượng được hỗtrợ: Người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

2. Mức hỗ trợ chongười trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn mỗi thánglà 35% mức lương cơ sở đối với mỗi người được giáo dục.

3. Kinh phí thực hiệnhỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấnđược bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dântỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đượcHội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua vàcó hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh