HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2010/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM2010 BẰNG NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI TÁM

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ LuậtNgân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêuvốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết; Báo cáothẩm tra số 45/BC-BKTNS ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Ban Kinh tế và Ngân sáchHội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 22 tháng6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xâydựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết như sau:

1. Tổng vốn xây dựng cơ bản năm2010: 445.170 triệu đồng

Trong đó:

- Dự toán ngân sách năm 2010:380.000 triệu đồng;

- Tăng thu năm 2009 chuyển sangnăm 2010: 60.000 triệu đồng;

- Tăng thu năm 2010: 5.170 triệuđồng.

2. Phân bổ theo các ngành, lĩnh vực

2.1. Lĩnh vực y tế, giáo dục vàđào tạo: 334.678 triệu đồng

- Lĩnh vực y tế: 94.081 triệu đồng;

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo:221.050 triệu đồng;

- Chuẩn bị đầu tư (lĩnh vực y tế, giáodục): 19.547 triệu đồng.

2.2. Công trình phúc lợi xã hộiquan trọng khác: 110.492 triệu đồng

- Công trình phúc lợi xã hội quantrọng khác: 85.322 triệu đồng;

- Nhà tình nghĩa: 25.170 triệuđồng.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyHội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3: Tổ chứcthực hiện

Hộiđồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, cácngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thườngtrực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hộ đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết nàyđã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi támthông qua, thay thế Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2009 củaHội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơbản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết./.

CHỦ TỊCH


Trương Quốc Tuấn