HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2013/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO CHO VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO, NGÀNH Y TẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng vàquản lý viên chức;

Thực hiện Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệtquy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 vàtầm nhìn đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày16 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ học phí đào tạo choviên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế; Báo cáo thẩm tra của Ban Vănhóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông quaQuy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngànhY tế, cụ thể như sau:

1. Đối với ngành Giáo dục và Đàotạo:

Đào tạo sau đại học: Viên chức cáctrường Trung học phổ thông chuyên (thực hiện theo Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng trường Trung học phổ thông chuyên); viên chức các trường Trung học phổthông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên nằm trong quy hoạch đào tạo trở thànhcông chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt; viên chức nòng cốt các bộ môn(thuộc Hội đồng bộ môn Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo); viên chức các trường Caođẳng Cộng đồng, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nghề, Trường Chính trị tỉnh được ngânsách nhà nước hỗ trợ 50% học phí, 50% học phí còn lại và các khoản chi phí khácdo đơn vị và cá nhân người học chi trả.

2. Đối với ngành Y tế:

a) Đào tạo trình độ đại học: Viênchức đối với bệnh viện Phổi, bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Y tế dự phòng, Trungtâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm da liễu, Trung tâm y tế cấp huyện(bao gồm Phòng khám đa khoa khu vực và Trạm y tế), Trung tâm truyền thông giáodục sức khỏe, Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Trung tâm phòng chốngHIV/AIDS, Trạm chống lao, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm pháp y, Trungtâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí, cáckhoản chi phí khác do đơn vị và cá nhân người học chi trả.

Viên chức thuộc các bệnh viện trênđịa bàn tỉnh (trừ bệnh viện Phổi, bệnh viện Tâm thần) được ngân sách nhà nướchỗ trợ 70% học phí, 30% học phí còn lại và chi phí khác do đơn vị và cá nhânchi trả.

b) Đào tạo sau đại học (kể cảchuyên khoa I, chuyên khoa II): Viên chức thuộc diện quy hoạch được cử đi đàotạo sau đại học được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% học phí, 50% học phí còn lạivà chi phí khác do đơn vị, cá nhân chi trả.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2013và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP I, II;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, UBND, MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBKTTU;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân