HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2015/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 09 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHU CÔNG SỞ HÀNH CHÍNH TẬP TRUNGTỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tưcông ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

XétBáo cáo số 67/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh xin ý kiến về chủtrương đầu tư Dự án Khu công sở hành chính tập trung tỉnh Hải Dương; Báo cáothẩm tracủa Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luậncủa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu côngsở hành chính tập trung tỉnh Hải Dương với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Khu công sở hành chínhtập trung tỉnh Hải Dương.

2. Chủđầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

3. Địa điểm xây dựng: Tại Khu đô thị phía Đông thuộcphường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Diện tích đất sử dụng: 3,515ha trong tổng số diện tích đất quy hoạch 18,729 ha.

4.Mục tiêu, hình thức đầu tư:

-Mục tiêu: Xây dựng mới một khu làm việc tập trung cho cáccơ quan quản lý nhà nước và chính quyền cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóacông sở, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; tạo môi trường làm việc chínhquy, hiện đại cho cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lýnhà nước, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;bảo đảm cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện, hội họp quy mô cấp tỉnh, cấpquốc gia, đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế đến làm việc với tỉnhHải Dương; tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan đô thị cho thành phố Hải Dương.

- Hình thức: Ápdụng hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

5.Quy mô đầu tư:

- Toà nhà Hội đồngnhân dân - Uỷ ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các hạng mục phụtrợ phục vụ hoạt động của Toà nhà: Chiều cao công trình 7 tầng; diện tích xâydựng 4.010 m2, diện tích sàn xây dựng 16.284 m2; các côngtrình phụ trợ (san nền, cổng, hàng rào, đường giao thông nội bộ, hệ thốngthông tin liên lạc, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, hệ thống cấpđiện, chiếu sáng, cấp nước sạch).

- Toà nhà làm việccác Sở, ban, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và các hạng mục phụ trợ phục vụhoạt động của toà nhà: Gồm 01 toà nhà cao 20 tầng và 01 toà nhà cao 22 tầng (trongđó có 01 tầng kỹ thuật và 01 tầng áp mái); diện tích sàn xây dựng 44.670 m2;công năng chính là nơi làm việc của 18 Sở, ban, ngành và bộ phận một cửa liênthông (gồm 17 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý các Khu côngnghiệp tỉnh); các công trình phụ trợ (san nền, cổng, hàng rào, đườnggiao thông nội bộ, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống thoát nước mưa, nướcthải, cây xanh, hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp nước sạch).

6.Khái toán tổng mức đầu tư: Khoảng 1.750,0 tỷ đồng.

7.Quỹ đất để tạonguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện hợp đồng BT, gồm:

- Khu đô thị mới phía Đông mởrộng (diện tích khoảng 90 ha): Dự kiến thu tiền sử dụng đất để thanhtoán khoảng 700,0 tỷ đồng.

- Khu đô thị phía Bắc cầu Hàn (diệntích khoảng 200 ha): Dự kiến thu tiền sử dụng đất để thanh toán khoảng800,0 tỷ đồng.

- Các Trụ sở làm việc hiện naycủa các Sở, ngành: Dự kiến thu tiền sử dụng đất khoảng 250,0 tỷ đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án vàphân kỳ đầu tư: Từ năm 2015 - 2020, trong đó:

- Toànhà làm việc của các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và các hạng mục phụ trợ phục vụ hoạt động của Tòa nhà triểnkhai thực hiện từ năm 2015.

- Toà nhà Hộiđồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các hạng mục phụcvụ hoạt động của Tòa nhà được triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổchức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND,các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhHải Dương khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến