HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2015/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 13 HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơsở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dântỉnh, khóa VIII,

QUYẾT NGHỊ:

I. Hộiđồng nhân dân tỉnh nhận thấy:

Nội dungchất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề cập đúng trọng tâm, phù hợp vớithực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015, phản ánhkịp thời những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, câu hỏi chất vấn ngắn gọn,có chiều sâu.

Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở trả lời thẳng thắn, nhìn nhậnnhững tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục đối với từng vấnđề cụ thể, cơ bản giải đáp được các vấn đề mà đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh đặt ra.

II. Hộiđồng nhân dân tỉnh ghi nhận các giải pháp mà Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh và Giám đốc các sở đề ra trước Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thểnhư sau:

1. Về nângcao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (gọi tắt là chỉ số PCI)

Ủy ban nhândân tỉnh giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị có liên quan đến cải tiến quátrình thực hiện các thủ tục đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chứctriển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm trathường xuyên các chỉ tiêu về thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết các thủ tụchành chính để kịp thời chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện tốt.

Tổ chức Hộithảo nhằm xác định nguyên nhân giảm điểm, hạn chế trong Chỉ số PCI; xây dựnggiải pháp cải thiện môi trường kinh doanh cho tỉnh Tiền Giang.

Trên cơ sở kếtquả các hoạt động Hội thảo, khảo sát, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ, chỉtiêu cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương trong việc cải thiện môi trườngđầu tư, nâng cao Chỉ số cạnh tranh của tỉnh.

2. Về pháthuy hiệu quả kinh tế - xã hội trong việc khai thác cát trên sông Tiền

- Tuyên truyềnrộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân nắm được những quy định của pháp luật về khoáng sản.

- Tạm ngưngcấp mới và gia hạn giấy phép khai thác cát để khảo sát, đánh giá lại thực trạngkhai thác cát trên địa bàn tỉnh nhằm chấn chỉnh những hạn chế trong công tácquản lý hoạt động khai thác cát.

- Xây dựng Quychế phối hợp bảo vệ khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tiền Giang vàThành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp để hạn chế tình trạng khaithác cát trái phép.

- Tăng cườngphối hợp giữa các ngành chức năng, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; ràsoát, điều chỉnh, bổ sung một số quy định trong quản lý, chế tài về hoạt độngkhoáng sản (xử phạt trong vận chuyển không giấy tờ, thu thuế theo sản lượng cấpphép).

- Thường xuyênkiểm tra tại các địa bàn xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phéptrên địa bàn tỉnh.

3. Về khắcphục ô nhiễm môi trường

a) Tại KhuCông nghiệp Mỹ Tho

Trước mắt, Ủyban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giámsát yêu cầu các Công ty chấp hành nghiêm việc vận hành hệ thống xử lý khí thảiđã đầu tư.

Về lâu dài, Ủyban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án thành lập một khu riêng dành cho các doanhnghiệp sản xuất gây mùi hôi khó khắc phục để tiến hành di dời các cơ sở sảnxuất gây ô nhiễm môi trường theo lộ trình phù hợp.

b) Tại xã SongThuận và một phần khu vực xã Bình Đức

Đối với các cơ sở táichế nhựa: Ủy ban nhân dân tỉnh phốihợp với các đơn vị (có đất cho thuê) thuộc Quân khu 9 để tiếp tục kiểm tra việcchấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở tái chế nhựa và yêu cầucác cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi theo yêu cầu(cuối tháng 12 năm 2015).

Đối với trường hợpCông ty Phúc Nguyên Phát: Ủy ban nhândân tỉnh phối hợp với Chỉ huy của Sư Đoàn 8 thuộc Quân khu 9 đề ra giải pháp xửlý nhanh nhằm giải quyết tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Công ty này.

Sau Kỳ họp thứ13 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát đối vớinội dung này.

4. Về cảicách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư

Ủy ban nhândân tỉnh sớm từng bước cải tiến bộ thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư nhằmchấn chỉnh tốt hơn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tưđến đầu tư tại Tiền Giang.

III. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quảcác nội dung đã đề ra tại Nghị quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp cuối năm2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết nàyđược Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua và cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh