HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/2007/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHMỨC PHỤ CẤP DỰA TRÊN HỆ SỐ LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCHẤP, KHÓM VÀ MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ẤP, KHÓM TRÊN ĐỊABÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 04 đếnngày 07 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND,UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 14 tháng 05 năm 2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tàichính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ,công chức ở xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 26 tháng 11năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàngtháng đối với cán bộ không chuyên trách ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạtđộng hàng tháng đối với ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm trasố: 09/BC-BPC ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khoá VII, kỳ họpthứ 11 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh mức phụ cấp dựa trên hệsố lương tối thiểu đối với cán bộ không chuyên trách ấp, khóm và mức khoán kinhphí hoạt động hàng tháng đối với ấp, khóm (sau đây gọi chung là ấp), cụ thể nhưsau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp.

b) Phó Trưởng ấp, Ấp đội trưởng, Công an viên, 4Trưởng đoàn thể (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, HộiNông dân, Hội Cựu chiến binh) và Trưởng ban công tác Mặt trận ấp.

c) Kinh phí phục vụ hoạt động hàng tháng đối vớiấp.

2. Hệ số phụ cấp hàng tháng:

a) Các chức danh nêu tại điểm a, khoản 1 Điều này,được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,6 hệ số lương tối thiểu do Chính phủ quyđịnh.

b) Các chức danh nêu tại điểm b, khoản 1 Điều này,được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,4 hệ số lương tối thiểu do Chính phủ quyđịnh.

c) Giữ nguyên mức khoán kinh phí hoạt động đối vớiấp 500.000 đồng/tháng/ấp.

Tuỳ theo tình hình thực tế ở địa phương và khả năngngân sách, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnhxem xét, điều chỉnh nâng mức khoán kinh phí hoạt động hàng tháng đối với ấp vàothời điểm thích hợp.

3. Nguồn kinh phí chi trả:

Áp dụng hệ số phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khôngchuyên trách ấp, phần kinh phí tăng thêm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2007 -2010, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách huyện và ngân sách xã đảm bảo 50%còn lại.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triểnkhai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổđại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghịquyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 01 năm 2008 và thay thế gạch đầu dòng thứ 3 (phần định mức phân bổ chi đốivới ấp, khóm), điểm c, khoản 11, Điều 2 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 28tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về định mức phân bổ dự toánchi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2007 - 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhCà Mau khoá VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

Nơi nhận:- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL(BTP);
- TT.Tỉnh uỷ;
- UBND tỉnh;
- Ban TT UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND và UBND huyện, tp;
- Lưu: VP.HĐND.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình